ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 12 ต.ค.ไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 9,445 ราย ผู้หายป่วยกลับบ้าน 11,452 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564
ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,445 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,730,364 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,987 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 201 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  13 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,528 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  244 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 299,063 ราย) 
เสียชีวิตรวม 17,835 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 84 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,604,355 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น  11,452 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 108,174 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,231 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,170) ปริมณฑล (808) จังหวัดอื่น ๆ (7,253)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  13 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(1) ชลบุรี(10) และ กรุงเทพฯ(2)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสิงคโปร์ 1  ราย
- จากประเทศสวีเดน 8  ราย
- จากประเทศฟินแลนด์  2  ราย 
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย 
- จากประเทศเมียนมา 1  ราย 
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 239 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 216.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.48) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 50,466  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 734,611 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,186 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 40 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 479,848 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,438 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,162 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,346,303 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  6,709 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 115,068 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,527  ราย  
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 28,849 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 22,261 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  3,619 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,670 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม