ADS


Breaking News

วช. ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ ๖๒ ปี

เรียนเชิญร่วมงาน
วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ครบรอบ ๖๒ ปี
📍
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กำหนดการ
📌
๐๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. พิธีทางศาสนา วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
📌
๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน
📌
๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น.
กิจกรรมที่ ๑ : การเสวนาความสำคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการเปิดให้บริการข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางด้าน ววน. ของประเทศ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. ๑
โดย
๑. ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๒. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
๓. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมที่ ๒ : Researoh Knowledge Management สำหรับชุมชน : การใช้ประโยชน์ไม้อย่างคุ้มค่าจากชุมชนไม้มีค่า ณ ชั้น ๑ อาคาร วช.๔
กิจกรรมที่ ๓ : NRCT Talk: "เซ็นเซอร์ฉลาดสำหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อม" รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลประดิษฐ์คิดค้น ๒๕๖๔ ณ ชั้น ๑ อาคาร วช. ๑
📌
๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
กิจกรรมที่ ๑ : การบรรยายเรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย" โดย ดร.มาร์ค เจริญวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
กิจกรรมที่ ๒ : Researoh Knowledge Management สำหรับชุมชน : เทคนิคการทำปุ๋ยหมักและการปลูกพืชสวนครัว ณ ชั้น ๑ อาคาร วช. ๔
กิจกรรมที่ ๓ : NRCT Talk: "ถุงตอนกิ่งสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง" รางวัลเหรียญทอง การประกวดเวทีนานาชาติ ณ ชั้น ๑ อาคาร วช. ๑
ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ https://qr.w69b.com/g/pi0qYl98k
และติดตามชมผ่าน Facebook LIVE สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ