ADS


Breaking News

“ครูโอ๊ะ” ขอบคุณทุกพลังจัดการศึกษา กศน. จ.ชัยภูมิ ชูครูพันธุ์พิเศษ หนุนกินดีอยู่ดีแก่ประชาชน

“ครูโอ๊ะ” ลงพื้นที่ชัยภูมิเยี่ยมให้กำลังใจลูกหลานพญาแล พร้อมติดตามการทำงานของ กศน.เมือง-หนองบัวแดง ชื่นชมการทำงานครู กศน. ยกเป็นครูพันธุ์พิเศษ ขอบคุณทุกความร่วมมือ ช่วยเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนความกินดีอยู่ดีแก่ประชาชน
     30 ตุลาคม 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาของ กศน. ที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการ กช. นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 13 นายสมาน เวียงปฏิ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย ผอ.กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายอนุชา เจริญรัตน์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ นายเกษม ทาขามป้อม ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ นายประเสริฐ ประโพศรี ผอ.กศน.อำเภอหนองบัวแดง ชุดปฏิบัติการตำบลนาฝาย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผู้บริหาร กศน.ทั้ง 16 อำเภอ ครู และบุคลากร กศน. เข้าร่วม
     ในเวลา 08.30 น. รมช.ศึกษาธิการ ร่วมเสวนา Coffee Talk การจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กับผู้นำชุมชน อำเภอเมืองชัยภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) ณ กศน.ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ 
     รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้มีความตั้งใจมาติดตามการจัดการศึกษาของ กศน.ชัยภูมิ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ซึ่งนับเป็นการมาเยือนจังหวัดชัยภูมิ เป็นครั้งที่ 2 ที่ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น และรู้สึกภาคภูมิใจต่อการรายงานผลการดำเนินงานของ กศน.เมืองชัยภูมิ ตลอดจนเสียงสะท้อนในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะนายอำเภอเมืองชัยภูมิ ที่ชื่นชมชาว กศน.ว่า กศน.คือ ความหวังของประชาชน ในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ 
     "ขอขอบคุณการดำเนินงานการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษา กศน. 4,797 คน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 1,074 คน และการศึกษาตามอัธยาศัย ในโครงการและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ทั้งงานบริการ โครงการห้องสมุดดิจิทัล บ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำหมู่บ้าน เป็นต้น ตลอดจนการนำนโยบาย กศน. WOW ไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้การนำของผู้บริหารและครู กศน. ซึ่งเป็นคนพันธุ์พิเศษ ในการสร้างศรัทธาและไว้วางใจในการจัดการศึกษาแก่ประชาชน และต้องยอมรับว่า การทำงานของ กศน.จะประสบความสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน เครือข่ายของ ศธ. ทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาช่วยเสริมเติมเต็ม รวมทั้งการร่วมกันนำเด็กและเยาวชนที่หลุดจากการศึกษาในระบบ ให้ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา ในรูปแบบการศึกษาของ กศน. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
     ในนามของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิ และขอบคุณทุกคำชื่นชมในการทำงานของ กศน. ที่จะเป็นพลัง และเป็นขวัญกำลังใจให้ชาว กศน.ทำงานหนักยิ่งขึ้น พร้อมน้อมรับทุกข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เป็นเป้าหมายในการลงพื้นที่ทุกพื้นที่ในทุกครั้ง อาทิ 
     - การประสานเครือข่ายการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา กศน.ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นในจังหวัดชัยภูมิ ทั้งในสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษา ในลักษณะการจัดทำ MOU ระหว่าง กศน.กับสถาบันการศึกษา พร้อมจัดการแนะแนวแนะนำอย่างเหมาะสม 
     - การเข้าถึงสื่อในโซเชียลมีเดียและเล่นเกมของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษา ขอให้ ศธ.มีนโยบายกลั่นกรองหรือปิดกั้นสื่อที่ไม่เหมาะสม หรืออาจให้เด็กเข้าถึงสื่อที่เกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง