ADS


Breaking News

อว.เผย 3 ต.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 54.86 ล้านโดส ทั่วโลกแล้ว 6,332 ล้านโดส ส่วนอาเซียนฉีดแล้วรวมกันกว่า 387.78 ล้านโดส

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 3 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 54,869,411 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,332 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 387.78 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 100.4%”
     ➡️(3 ตุลาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 6,332 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 31.6 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 395 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 185 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 387.78 ล้านโดส โดยกัมพูชาฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (79.4% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 146.45 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 3ตุลาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 54,869,411 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 59.06%
    🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 6,332 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม  54,869,411 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 32,904,750 โดส (49.7% ของประชากร)
-เข็มสอง 20,531,903 โดส (31% ของประชากร)
-เข็มสาม 1,432,758 โดส (2.2% ของประชากร)
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 3 ต.ต. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 54,869,411 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 288,016 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 860,843 โดส/วัน 
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 16,598,802 โดส
- เข็มที่ 2 3,508,874 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 10,392,926 โดส
- เข็มที่ 2 13,278,574 โดส
- เข็มที่ 3 948,290 โดส

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 5,488,552 โดส
- เข็มที่ 2 3,233,088 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 424,470 โดส
- เข็มที่ 2 511,367 โดส
- เข็มที่ 3 484,468 โดส
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 126.9% เข็มที่2 120.7% เข็มที่3 90.1%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 63.7% เข็มที่2 54% เข็มที่3 7.2%
- อสม เข็มที่1 73.2% เข็มที่2 60.6% เข็มที่3 6.4%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 63.9% เข็มที่1 39.8% เข็มที่3 1.3%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 67.9% เข็มที่2 39.2% เข็มที่3 1.7%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 59.6% เข็มที่2 39% เข็มที่3 0.2%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 13.6% เข็มที่2 8.6% เข็มที่3 0.1%
รวม เข็มที่1 65.8% เข็มที่2 41.1% เข็มที่3 2.9%
     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 80% เข็มที่2 46% เข็มที่3 3.4% ประกอบด้วย
- กรุงเทพฯ เข็มที่1 100.4% เข็มที่2 52.5% เข็มที่3 4.3%
- ปทุมธานี เข็มที่1 63.7% เข็มที่2 42.9% เข็มที่3 1.5%
- สมุทรปราการ เข็มที่1 66.4% เข็มที่2 40% เข็มที่3 1.8%
- สมุทรสาคร เข็มที่1 62.4% เข็มที่2 41.3% เข็มที่3 3.5%
- นนทบุรี เข็มที่1 51.2% เข็มที่2 39.6% เข็มที่3 3.7%
- นครปฐม เข็มที่1 41.4% เข็มที่2 28% เข็มที่3 1.9%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 36.8% เข็มที่2 24% เข็มที่3 1.6%
- ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 66.7% เข็มที่2 36.7% เข็มที่3 1.4%
- ชลบุรี เข็มที่1 67% เข็มที่2 42.4% เข็มที่3 3.5%
- พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 53.2% เข็มที่2 38.3% เข็มที่3 1.2%
- เพชรบุรี เข็มที่1 49.1% เข็มที่2 35.7% เข็มที่3 2.9%
- ยะลา เข็มที่1 46.6% เข็มที่2 28.1% เข็มที่3 1.1%
- สงขลา เข็มที่1 42.7% เข็มที่2 28.3% เข็มที่3 1.5%
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 387,784,565 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 146,456,498 (34%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. ไทย จำนวน  54,869,411 โดส (49.7%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 45,950,753 โดส (22%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca    
4. มาเลเซีย จำนวน 44,145,505 (72.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac   
5. เวียดนาม จำนวน 43,649,818 โดส (34.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
6. กัมพูชา จำนวน 25,431,975 โดส (79.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
7. พม่า จำนวน 12,263,702 โดส (15.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
8. สิงคโปร์ จำนวน 9,403,389 โดส (78%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
9.  ลาว จำนวน 5,111,680 โดส (40.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 501,834 โดส (68.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.79%
2. ยุโรป 11.2%
3. อเมริกาเหนือ 9.60%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.09%
5. แอฟริกา 2.76%
6. โอเชียเนีย 0.56%
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 2,212.21 ล้านโดส (79% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 905.1 ล้านโดส (33.1%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 394.69 ล้านโดส (61.6%)
4. บราซิล จำนวน 240.05 ล้านโดส (58.1%) 
5. ญี่ปุ่น  จำนวน 164.86 ล้านโดส (65.3%)
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (98.4% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (93.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
3. คิวบา (92.7%) (ฉีดวัคซีนของ  Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford และ J&J)
4. อุรุกวัย (89.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
5. บาห์เรน (87.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)   
6. ชิลี (84.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
7. กาตาร์ (84.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna) 
8. อิสราเอล (84.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)  
9. จีน (79%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)  
10. สิงคโปร์ (78%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)    

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)