ADS


Breaking News

อว.เผย 13 ต.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 61.99 ล้านโดส ทั่วโลกแล้ว 6,565 ล้านโดส อาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 432.77 ล้านโดส

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 13 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 61,995,809 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,565 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 432.77 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (103.3%)
     ➡️(13 ตุลาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 6,565 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 25.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 402 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 187 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 432.77 ล้านโดส โดยกัมพูชาฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (80% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 162.09 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 13ตุลาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 61,995,809 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 60.78%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 6,565 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม  61,995,809 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 35,895,984 โดส (54.2% ของประชากร)
-เข็มสอง 24,282,686 โดส (36.7% ของประชากร)
-เข็มสาม 1,814,139 โดส (2.7% ของประชากร)
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 13 ต.ต. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 61,995,809 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 962,558 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 762,799 โดส/วัน 
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 17,817,252 โดส
- เข็มที่ 2 3,515,754 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 10,488,757โดส
- เข็มที่ 2 16,096,765 โดส
- เข็มที่ 3 1,324,780 โดส

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 6,072,201 โดส
- เข็มที่ 2 4,127,880 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 1,517,774 โดส
- เข็มที่ 2 542,287 โดส
- เข็มที่ 3 492,359 โดส
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 123.4% เข็มที่2 119.6% เข็มที่3 91.1%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 62.8% เข็มที่2 56% เข็มที่3 9.5%
- อสม เข็มที่1 73.3% เข็มที่2 64.6% เข็มที่3 7.6%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 63.3% เข็มที่1 45.1% เข็มที่3 1.7%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 47.3% เข็มที่2 29.9% เข็มที่3 1.7%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 60.3% เข็มที่2 45.8% เข็มที่3 0.4%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 14.3% เข็มที่2 9.7% เข็มที่3 0.1%
- นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 13.4% เข็มที่2 0.1% เข็มที่3 0%
รวม เข็มที่1 49.8% เข็มที่2 33.7% เข็มที่3 2.5%
     5. การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 103.3% เข็มที่2 63.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 80.2% เข็มที่2 48.2%
2. ภูเก็ต เข็มที่1 80.1% เข็มที่2 75.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 71.3% เข็มที่2 67.5%
3. ชลบุรี เข็มที่1 72.5% เข็มที่2 51.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 70.8% เข็มที่2 55.2%
4. สมุทรปราการ เข็มที่1 69.4% เข็มที่2 48.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 90.6% เข็มที่2 67%
5. พังงา เข็มที่1 58% เข็มที่2 48.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 69.7% เข็มที่2 58.7%
6. ระนอง เข็มที่1 56.5% เข็มที่2 47.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 73% เข็มที่2 67%
7. เพชรบุรี เข็มที่1 54.6% เข็มที่2 40.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 60.3% เข็มที่2 45.1%
8. ระยอง เข็มที่1 52.4% เข็มที่2 35.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 63.8% เข็มที่2 55.2%
9. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 49.6% เข็มที่2 38.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 65.7% เข็มที่2 44.9%
10. บุรีรัมย์ เข็มที่1 49.6% เข็มที่2 35.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 60.6% เข็มที่2 50.1%
11. เชียงใหม่ เข็มที่1 46.4% เข็มที่2 32.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 60.3% เข็มที่2 49.4%
12. ตราด เข็มที่1 46.3% เข็มที่2 32.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 58.9% เข็มที่2 52.3%
13. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 43.5% เข็มที่2 34.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 64.1% เข็มที่2 54.6%
16. กระบี่ เข็มที่1 42.8% เข็มที่2 31.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 64.4% เข็มที่2 52.6%
17. หนองคาย เข็มที่1 39.5% เข็มที่2 26.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 56.1% เข็มที่2 38%
18. อุดรธานี เข็มที่1 38.8%เข็มที่2 23.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 68.3% เข็มที่2 49.4%
19. เลย เข็มที่1 37.8% เข็มที่2 24.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 53.6% เข็มที่2 39.1%
รวม เข็มที่1 70.6% เข็มที่2 47.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 72.5% เข็มที่2 50.4%
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 432,774,062 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 162,097,315 โดส (37.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. ไทย จำนวน 61,995,809 โดส (54.2%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
3. เวียดนาม จำนวน 55,229,124 โดส (40.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm   
4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 50,475,955 โดส (24.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  
5. มาเลเซีย จำนวน 46,044,734 (75.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  
6. กัมพูชา จำนวน 26,539,836 โดส (80%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
7. พม่า จำนวน 14,793,239 โดส (19.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
8. สิงคโปร์ จำนวน 9,670,942 โดส (78.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
9.  ลาว จำนวน 5,374,843 โดส (41.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 552,265 โดส (76.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.94%
2. ยุโรป 10.94%
3. อเมริกาเหนือ 9.53%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.13%
5. แอฟริกา 2.87%
6. โอเชียเนีย 0.59%
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 2,222.67 ล้านโดส (79.3% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 964.26 ล้านโดส (35.3%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 401.82 ล้านโดส (62.7%)
4. บราซิล จำนวน 249.34 ล้านโดส (60.3%) 
5. ญี่ปุ่น  จำนวน 175.70 ล้านโดส (69.6%)
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. คิวบา (100.9%) (ฉีดวัคซีนของ  Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford และ J&J)
2. มัลดีฟส์ (99.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm) 
3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (95.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 
4. อุรุกวัย (91.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
5. บาห์เรน (89.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)   
6. ชิลี (87.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
7. อิสราเอล (86.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)    
8. กาตาร์ (85.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
9. จีน (79.4%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)  
10. สิงคโปร์ (78.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)    

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)