ADS


Breaking News

เอื้อผลประโยชน์? ร้อง สตง. สอบการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ (CTMS)

ร้อง สตง. สอบการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ (CTMS) กทท. เอื้อผลประโยชน์ 
     กลุ่มปกป้องผลประโยชน์ กทท. เข้ายื่นร้องกรณี การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติจัดจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (CTMS) โดยใช้ซอฟต์แวร์ N4 เพื่อใช้บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการตู้สินค้าทั้งขาเข้าและขาออก โดยได้จ้างเหมาบริการบริการระบบ (CTMS) หลังจากสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 เมษายน 2564 
     โดยกลุ่มปกป้องผลประโยชน์ กทท. กล่าวถึงข้อสงสัยนำมาสู่การร้องขอตรวจสอบการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ (CTMS) เช่น ประเด็นที่ 1 มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจ้างเหมาบริการระบบ (CTMS) โดยใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายถือครองลิขสิทธิ์์ในประเทศไทย 
     และประเด็นที่ 2 ตรวจสอบการการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการระบบการให้บริการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (CTMS) โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ว่าขัดต่อหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือไม่