ADS


Breaking News

อว.เผย 1 ต.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 53.78 ล้านโดส กรุงเทพฯฉีดเข็มแรกแล้ว 100.1% ของจำนวนประชากร เข็มที่2 51.1% เข็มที่3 4.1.%

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 1 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 53,784,812 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,275 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 380.98 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 100.1%”
    ➡️(1 ตุลาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 6,725 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 31.2 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 393 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 185 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 380.98 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (78% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 143.9 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 53,784,812 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 58.93%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 6,275 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม  53,784,812 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 32,577,832 โดส (49.2% ของประชากร)
-เข็มสอง 19,838,574 โดส (30% ของประชากร)
-เข็มสาม 1,368,406 โดส (2.1% ของประชากร)
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 1 ต.ต. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 53,784,812 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 2,288,738 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 926,912 โดส/วัน 
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 16,393,339 โดส
- เข็มที่ 2 3,508,692 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 10,386,144 โดส
- เข็มที่ 2 12,725,292 โดส
- เข็มที่ 3 885,556 โดส

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 5,373,880 โดส
- เข็มที่ 2 3,096,710 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 424,469 โดส
- เข็มที่ 2 507,880 โดส
- เข็มที่ 3 482,850 โดส
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 127.5% เข็มที่2 120.4% เข็มที่3 89.8%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 63.7% เข็มที่2 53.1% เข็มที่3 6.7%
- อสม เข็มที่1 73.5% เข็มที่2 59.5% เข็มที่3 6.2%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 63% เข็มที่1 38.2% เข็มที่3 1.2%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 67.1% เข็มที่2 37.8% เข็มที่3 1.5%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 59.2% เข็มที่2 37.5% เข็มที่3 0.2%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 13.6% เข็มที่2 8.3% เข็มที่3 0.1%
รวม เข็มที่1 65.2% เข็มที่2 39.7% เข็มที่3 2.7%
     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 79.6% เข็มที่2 44.6% เข็มที่3 3.2% ประกอบด้วย
- กรุงเทพฯ เข็มที่1 100.1% เข็มที่2 51.1% เข็มที่3 4.1.%
- ปทุมธานี เข็มที่1 63.3% เข็มที่2 40.9% เข็มที่3 1.4%
- สมุทรปราการ เข็มที่1 66% เข็มที่2 38.9% เข็มที่3 1.8%
- สมุทรสาคร เข็มที่1 62.1% เข็มที่2 40.4% เข็มที่3 3.3%
- นนทบุรี เข็มที่1 51.1% เข็มที่2 38.5% เข็มที่3 3.5%
- นครปฐม เข็มที่1 41.1% เข็มที่2 26.9% เข็มที่3 1.8%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 36.3% เข็มที่2 23.1% เข็มที่3 1.6%
- ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 66.1% เข็มที่2 35.5% เข็มที่3 1.3%
- ชลบุรี เข็มที่1 66.4% เข็มที่2 40.2% เข็มที่3 3.1%
- พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 53% เข็มที่2 36.6% เข็มที่3 1.2%
- เพชรบุรี เข็มที่1 48.7% เข็มที่2 34.9% เข็มที่3 2.8%
- ยะลา เข็มที่1 46.4% เข็มที่2 27.4% เข็มที่3 1.1%
- สงขลา เข็มที่1 42.1% เข็มที่2 27.7% เข็มที่3 1.4%
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 380,983,558 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 143,911,698 (33.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. ไทย จำนวน  53,784,812 โดส (49.2%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 45,601,096 โดส (21.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca    
4. มาเลเซีย จำนวน 43,696,743 (72%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac   
5. เวียดนาม จำนวน 42,165,168 โดส (33.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
6. กัมพูชา จำนวน 25,325,762 โดส (79.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
7. พม่า จำนวน 11,590,241 โดส (14.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
8. สิงคโปร์ จำนวน 9,353,320 โดส (78%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
9.  ลาว จำนวน 5.064,131 โดส (40.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 490,587 โดส (66.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.78%
2. ยุโรป 11.25%
3. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.03%
4. อเมริกาเหนือ 9.63%
5. แอฟริกา 2.76%
6. โอเชียเนีย 0.55%
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 2,208.92 ล้านโดส (78.9% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 890.04 ล้านโดส (32.5%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 392.91 ล้านโดส (61.4%)
4. บราซิล จำนวน 234.57 ล้านโดส (56.8%) 
5. ญี่ปุ่น  จำนวน 163.74 ล้านโดส (64.9%)
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (98% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (93.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
3. คิวบา (91.7%) (ฉีดวัคซีนของ  Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford และ J&J)
4. อุรุกวัย (88.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
5. บาห์เรน (87%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)   
6. กาตาร์ (84.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna) 
7. อิสราเอล (83.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)  
8. ชิลี (83.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
9. จีน (78.9%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)  
10. สิงคโปร์ (78%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)    

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)