ADS


Breaking News

ปลัด พม. ยกทีมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง! เร่งลงพื้นที่น้ำท่วมมอบถุงยังชีพ จ.สิงห์บุรี และ อ่างทอง

ปลัด พม. นำทีมลงพื้นที่น้ำท่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในจังหวัดสิงห์บุรีและอ่างทอง

     เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 64 เวลา 13.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวกลุ่มเปราะบางประสบปัญหาความเดือดร้อนและยากลำบากจากภัยน้ำท่วม จำนวน 3 ครอบครัว พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ  นอกจากนี้ เวลา 15.00 น. ได้เดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดไทรย์นิโครธาราม ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อีกทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จำนวน 5 ครอบครัว และได้มอบถุงยังชีพ ทั้งนี้ มีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทีม One Home พม. จังหวัด และผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 

    นางพัชรี กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับรายงานสถานการณ์อุทกภัย ว่า มีประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 5 อำเภอ 5,652 ครัวเรือน ส่วนจังหวัดอ่างทอง มีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 5 อำเภอ 5,054 ครัวเรือน  วันนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชน ทำให้ตนและคณะได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ ความยากลำบากจริงๆ ทั้งนี้ กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านสังคมมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย จึงได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก เยาวชน ผู้ป่วยติดเตียง พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว รวมทั้งคนเร่ร่อน ไร้บ้าน โดยวันนี้ ได้นำถุงยังชีพมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เป็นการมาหนุนเสริมและรวมพลังหน่วยงานหลัก เพราะว่าการช่วยเหลือโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถช่วยเหลือได้ครอบคลุมทุกมิติ แต่เมื่อเรารวมพลังเป็นทีมประเทศไทยร่วมมือกันทั้งท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง เพื่อเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชน นับเป็นพลังที่สำคัญที่จะช่วยทำให้พี่น้องประชาชนสามารถพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้ 

     นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. เป็นหน่วยงานที่นำความห่วงใยของรัฐบาลมามอบให้พี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัย ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐไม่เคยทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนประสบปัญหาทางสังคม ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) ในพื้นที่