ADS


Breaking News

ออมสิน ผนึก NT ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน ผ่านโครงการ CSR พร้อมนำชุมชน เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

ธนาคารออมสิน จับมือ NT ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน ผ่านโครงการ CSR พร้อมนำชุมชน
เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน

     (17 กันยายน 2564) ณ สำนักงานแจ้งวัฒนะ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จับมือ ธนาคารออมสิน ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นางปรางมาศ  เธียรธนู  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นายประจักษ์  มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวง 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นายสุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในการสนับสนุนภารกิจของทั้ง 2 องค์กร ในฐานะหน่วยงานด้านโทรคมนาคม และด้านการเงิน เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และ CSR พร้อมวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน 

    นางสมจิตต์  ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า NT เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบาย Digital 4.0 ผ่านการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลแก่ภาครัฐ และการบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities : CSR ) ผ่านนโยบายด้าน CSR ของ NT เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
โดยคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้เห็นชอบแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564-2568 โดยมีแผนงานหลักในการดำเนินงาน 2 แผนหลัก ดังนี้ แผนงานหลักที่ 1 การดำเนินงานเพื่อสังคมในกระบวนการทำงานขององค์กร (CSR in process) แผนงานหลักที่ 2 การนำศักยภาพองค์กรไปพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน  (CSR after process) โดย NT มีโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club นับเป็น CSR after process ที่เป็นโครงการสนับสนุนและสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีตั้งแต่ระดับเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้กับตน ครอบครัว ชุมชน สามารถปรับตัวให้ชุมชนได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

    นางปรางมาศ  เธียรธนู  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ปัจจุบันบทบาทภารกิจสำคัญของธนาคารออมสิน คือการเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม” ที่ส่งเสริมดูแลลูกค้าประชาชนกลุ่มฐานราก รวมถึงกลุ่มองค์กรชุมชน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ช่วยให้หลุดพ้นจากความยากจน ยกระดับรายได้ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้มีศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและการแข่งขันของตลาด อันจะนำไปสู่ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับชุมชน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทั้งสองหน่วยงานมีเป้าหมายที่เหมือนกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยนำความสามารถหลักของแต่ละองค์กรมาพัฒนาสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กรทั้งสองฝ่าย จึงเกิดความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความแข็งแกร่งและมั่นคงอย่างยั่งยืน

   นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ  กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือของธนาคารออมสินและ NT ในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมใช้เป็นความร่วมมือระหว่างกันในการสนับสนุนภารกิจของทั้งสองฝ่าย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายในเขตพื้นที่บริหารงานที่ทั้งสองฝ่ายรับผิดชอบ โดย NT จะดำเนินการผ่านโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club โดยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงานเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ (e-commerce) ให้กับชุมชนร่วมกันพัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อดิจิทัลให้แก่เยาวชน ผู้ประกอบการ และพนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่นของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย พร้อมร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้าสู่ยุค Digital Thailand 4.0 สนองนโยบายภาครัฐด้าน Smart City Thailand