ADS


Breaking News

พม.อบรมการขายออนไลน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาวเขา วางเป้าสู่ตลาดโลก

     วันนี้ (7 กันยายน 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการฝึกอบรมการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์/การขายออนไลน์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการขายในยุคดิจิทัล และให้ราษฎรบนพื้นที่สูงได้เสริมศักยภาพทางด้านอาชีพและผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพพร้อมที่จะส่งออกจำหน่ายสู่ตลาดโลก ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง โดยกำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting)
     ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ที่มีความรุนแรงเป็นวงกว้างทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการท่องเที่ยวที่เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงต้องหยุดชะงักลง กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาและโอกาสดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์/การขายออนไลน์ ขึ้น โดยมีการฝึกอบรมเรื่อง Digital Marketing Revolution ภาพรวมของการตลาดออนไลน์ในแต่ละยุค และพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละแพลตฟอร์ม แนวทางการวางแผนการตลาดที่ตอบโจทย์กับเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงการสร้าง Profile/Page บน Facebook การสร้าง Content การขายใน Marketplace และเทคนิคการรีวิวที่นำพาไปสู่ความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ นำความรู้ที่รับไปปรับใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของราษฎรบนพื้นที่สูงในรูปแบบออนไลน์
     ปัจจุบันการตลาดออนไลน์มีการแข่งขันสูง และมีรูปแบบการนำเสนอต่าง ๆ ที่ตรงใจลูกค้า ดังนั้นฝึกการอบรมดังกล่าวจะสามารถตอบสนองการเพิ่มศักยภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเพิ่มยอดขายด้วยสื่อและเครื่องมือออนไลน์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมให้กับราษฎรและชุมชนบนพื้นที่สูง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
     กระทรวง พม. พร้อมส่งเสริมสวัสดิการแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง ให้เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน สิทธิต่าง ๆ รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพจากการแปลงศิลปะวัฒนาธรรมของราษฎรบนพื้นที่สูงให้เป็นรายได้ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน