ADS


Breaking News

พม. ลงพื้นที่ร่วมมือกับชมรมบัณฑิตอาสาโครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง ตรวจโควิดเชิงรุกคนไร้บ้าน และส่งต่อเข้ารับการรักษาครบวงจร

   นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนไร้บ้าน พบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการตรวจคัดกรองเชิงรุกในหลายพื้นที่ ที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มคนไร้บ้านได้รับผลกระทบโดยตรงจากการติดเชื้อ และประสบปัญหาด้านการส่งต่อเข้ารับการรักษาพยาบาล จากปัญหาดังกล่าว ได้นำไปสู่การแก้ไข ซึ่งปัจจุบัน กระทรวง พม. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อ เขตสะพานสูง เพื่อรองรับกลุ่มคนไร้บ้านที่ติดเชื้อโควิด ให้เข้าสู่ระบบการรักษาแบบครบวงจร จนกระทั่งสิ้นสุดการรักษา และเมื่อออกจากศูนย์พักคอย ฯ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือ อาทิ ส่งกลับภูมิลำเนา จัดหางานทำ ติดตามญาติและครอบครัว ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการในการดูแลคนไร้บ้านที่ติดเชื้อโควิดอย่างเป็นรูปธรรม
   การค้นหากลุ่มคนไร้บ้านที่ติดเชื้อ จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง จึงจำเป็นต้องมีการตรวจเชิงรุก และส่งต่อเข้ารับการรักษาโดยเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้ร่วมมือกับชมรมบัณฑิตอาสาโครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง จัดตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับกลุ่มคนไร้บ้าน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณอนุสรณ์ 14 ตุลา ถนนราชดำเนิน เขตพระนครขึ้น ด้วยการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) เมื่อพบผู้ติดเชื้อจะส่งต่อเข้ารับการรักษาที่ศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อ เขตสะพานสูง ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ใน 3 จุดหลักที่พบคนไร้บ้านจำนวนมาก ได้แก่ ถนนราชดำเนิน หัวลำโพง และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยมีเป้าหมาย “คนไร้บ้านปลอดโควิด เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ” ทั้งนี้ หากพบเห็นคนไร้บ้าน หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โทรสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง นางสาวซาราห์ กล่าวตอนท้าย