ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 23 ส.ค. 64 เวลา 8.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ
ณ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564
เวลา 8.00 น.
📍
กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 2 - 50 ug/m3
📍
ภาคกลาง มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 1 - 54 ug/m3
📍
ภาคเหนือ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 1 - 50 ug/m3
📍
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 4 - 60 ug/m3
📍
ภาคใต้ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 1 - 26 ug/m3
📍
ภาพรวมทั้งประเทศ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 1 - 60 ug/m3
อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง
#DustBoy #pm2_5
ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy
ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม