ADS


Breaking News

วันนี้ 17 ส.ค.ไทยมีผู้หายป่วยโควิดกลับบ้าน 20,791 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 20,128 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 20,128 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 948,442 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,349 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  272 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  10 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  3,497 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 212,415 ราย) 
เสียชีวิตรวม 7,973 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 239 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 730,437 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,791 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 210,032 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
19,846 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,397) ปริมณฑล (4,664) จังหวัดอื่น ๆ (10,785)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(2) ยะลา(5) ตาก(1) และ สระแก้ว(2)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 5 ราย
- จากประเทศเมียนมา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 208.6  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 187  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.64) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  103,697  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 638,798 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,725 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 34  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 55 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 356,985  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,409 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 13,445 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,424,639 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 19,740  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 86,041 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,704 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 10,441  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 6,192  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  8,652  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 6,141 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม