ADS


Breaking News

วันนี้ 10 ส.ค.ไทยมีผู้หายป่วยกลับบ้าน 22,806 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ที่มี 19,843 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,843 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 795,951 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 14,832 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง  398 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  21 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  4,592 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 185,562 ราย) 
เสียชีวิตรวม 6,588 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 235 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 578,140 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,806 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 211,223 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
19,424  ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,226) ปริมณฑล (4,641) จังหวัดอื่น ๆ (10,557)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 21 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่กรุงเทพฯ(3) ตาก(3) ปัตตานี(3) และ เชียงราย(12)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
- จากประเทศเมียนมา 17 ราย
- จากประเทศโอมาน 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 204.1  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 183.3  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.80) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  102,375  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 633,799 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,429 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 36  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 59 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 333,127  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,824 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 12,014 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,279,776 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 17,236  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 82,399 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,585 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 8,561 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 4,461 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   9,340  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,757 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม