ADS


Breaking News

อว.เผย 17 ส.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้วรวม 24.10 ล้านโดส เข็มสามฉีดให้แก่กลุ่มบุคลากรการแพทย์/สาธารณสุขแล้ว 70.4%

     "อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 17 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 24,100,631 โดส และทั่วโลกแล้ว 4,740 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 211.88 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 78.4%”
     ➡️(17 สิงหาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 4,740 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 357 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 169 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 211.88 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (76.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 84.14 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 24,100,631 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 54.73%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 4,740 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 24,100,631 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 18,370,997 โดส (27.8% ของประชากร)
-เข็มสอง 5,228,157 โดส (7.9% ของประชากร)
-เข็มสาม 501,477 โดส (0.8% ของประชากร)
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 17 ส.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 24,100,631 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 508,498 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 418,110 โดส/วัน 
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 7,949,935 โดส
- เข็มที่ 2 3,449,518 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 8,911,490 โดส
- เข็มที่ 2 1,146,293 โดส
- เข็มที่ 3 197,511 โดส

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 1,429,136  โดส
- เข็มที่ 2 607,682 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 80,436  โดส
- เข็มที่ 2 24,664 โดส
- เข็มที่ 3 303,966 โดส
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 120.4% เข็มที่2 104% เข็มที่3 70.4%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 51.8% เข็มที่2 31.1% เข็มที่3 0%
- อสม เข็มที่1 57% เข็มที่2 25.9% เข็มที่3 0%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 38.1% เข็มที่1 6.8% เข็มที่3 0%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 33.9% เข็มที่2 10% เข็มที่3 0%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 35.4% เข็มที่2 3% เข็มที่3 0%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 2.4% เข็มที่2 0.1% เข็มที่3 0%
รวม เข็มที่1 36.7% เข็มที่2 10.5% เข็มที่3 1%
     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 57% เข็มที่2 13.4% เข็มที่3 1% ประกอบด้วย
- กรุงเทพฯ เข็มที่1 78.4% เข็มที่2 17.2% เข็มที่3 1.4%
- สมุทรสาคร เข็มที่1 36% เข็มที่2 14.1% เข็มที่3 0.5%
- นนทบุรี เข็มที่1 36.5% เข็มที่2 12.3% เข็มที่3 0.6%
- สมุทรปราการ เข็มที่1 37.9% เข็มที่2 7.5% เข็มที่3 0.5%
- ปทุมธานี เข็มที่1 33.9% เข็มที่2 7.7% เข็มที่3 0.4%
- นครปฐม เข็มที่1 21.9% เข็มที่2 5.5% เข็มที่3 0.6%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 17.3% เข็มที่2 5.7% เข็มที่3 0.6%
- ชลบุรี เข็มที่1 29.8% เข็มที่2 9.3% เข็มที่3 0.9%
- พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 17.9% เข็มที่2 4.7% เข็มที่3 0.4%
- สงขลา เข็มที่1 23.5% เข็มที่2 7.5% เข็มที่3 1.1%
- ยะลา เข็มที่1 27.1% เข็มที่2 8.1% เข็มที่3 0.6%
- ปัตตานี เข็มที่1 20.3% เข็มที่2 6.3% เข็มที่3 0.5%
- ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 40.5% เข็มที่2 5.6% เข็มที่3 0.6%
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 211,882,828 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 84,141,599 โดส (19.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. มาเลเซีย จำนวน 28,312,631 โดส (52.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 28,308,493 โดส (14.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca   
4. ไทย จำนวน 24,100,631 โดส (27.8%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm 
5. กัมพูชา จำนวน 16,686,145 โดส (53.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
6. เวียดนาม จำนวน 14,666,708 โดส (13.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
7. สิงคโปร์ จำนวน 8,676,878 โดส (76.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
8. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
9. ลาว จำนวน 3,267,384 โดส (23.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 222,359 โดส (37.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 66.75%
2. อเมริกาเหนือ 11.17%
3. ยุโรป 13.37%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.54%
5. แอฟริกา 1.77%
6. โอเชียเนีย 0.40%
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 1,862.93 ล้านโดส (66.5% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 545.86 ล้านโดส (20%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 357.29 ล้านโดส (55.8%)
4. บราซิล จำนวน 164.64 ล้านโดส (40.2%) 
5. ญี่ปุ่น  จำนวน 109.91 ล้านโดส (43.6%)
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (85.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
2. บาห์เรน (81.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley) 
3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (80.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)  
4. สิงคโปร์ (76.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
5. กาตาร์ (74%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
6. อุรุกวัย (71.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
7. เดนมาร์ก (70.2%) (ฉีดวัคซีนของ  Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)    
8. ชิลี (69.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)    
9. แคนาดา (68.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
10. ภูฏาน (68.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Moderna) 

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)