ADS


Breaking News

พม.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหารายการ บนหลักสิทธิพื้นฐานของเด็กและเยาวชนสตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
     บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
     สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดย รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ ซอยพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๐๔๐๐
     กระทรวงวัฒนธรรม โดย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
     ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๖๙ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น ๑๖ - ๗ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๔๐๐
     สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายก สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่  ซอยสุขุมวิท ๒๑ ถนนอโศกมนตรี ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภอวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
     หน่วยงานทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือในการกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหารายการบนหลักสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

     ๑. วัตถุประสงค์
     ๑.๑ ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความหลากหลายทางเพศ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบกิจการ สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
     ๑.๒ ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการนำเสนอเนื้อหาของสื่อที่ไม่เหมาะสม ตามแนวทางการจัดระตับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
     ๑.๓ ส่งสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้

     ๒. กิจกรรมความร่วมมือ
     เพื่อให้การตำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบภาระกิจ หน้าที่และอำนาจ ให้หน่วยงานทุกฝ่ายตำเนินการ ดังนี้
     ๒.๑ มอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มงานของหน่วยงานทุกฝ่าย เป็นผู้ประสานงานหลัก
     ๒.๒ ตกลงรูปแบบการประสานงานเฉพาะระหว่างหน่วยงาน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการตามความเหมาะสม

     ๓. การปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมบันทึกข้อตกลง
     บันทึกข้อตกลงนี้ อาจมีการปรับปรุงแก้ไขด้วยความเห็นชอบร่วมกันของทุกฝ่าย โดยหากฝ่ายหนี่งฝ่ายใดประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้แจ้งทุกฝ่ายทราบล้วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน และเมื่อทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันแล้ว ให้จัดทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทุกฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนั้น

     ๔. กรอบระยะเวลาของความร่วมมือและการยกเลิกบันทึกข้อตกลง
     บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ทุกฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
     กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะต้องบอกกล่าวให้ทุกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
     ในกรณีที่บันทึกข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง ให้กิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรืออยู่ระหว่างดำเนินงานดำเนินการต่อไปได้ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

     บันทึกข้อตกลงนี้ ได้จัดทำขึ้นเป็นห้าฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน เป็นสำคัญ และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ