ADS


Breaking News

ตามที่ได้มีกระแสข่าว เรื่อง สภากาชาดไทยจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 Moderna 1 ล้านโดส โดยจะดำเนินการฉีดให้ฟรีให้กับประชาชน นั้น

สภากาชาดไทย ขอเรียนชี้แจงว่า สภากาชาดไทยได้รับการประสานจากองค์การเภสัชกรรมว่า ได้สำรองวัคซีนโควิด-19 Moderna 1 ล้านโดส ให้แก่สภากาชาดไทย ซึ่งต่อมาสภากาชาดไทยได้มีหนังสือยืนยันการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 Moderna ภายใต้เงื่อนไขที่องค์การเภสัชกรรมกำหนด ซึ่งคาดว่าสภากาชาดไทยจะได้รับวัคซีนโควิด-19 Moderna ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และต้นปี 2565

โดยสภากาชาดไทยมีแผนการที่จะนำวัคซีนโควิด-19 Moderna ไปฉีดให้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยส่วนหนึ่งสภากาชาดไทยจะเป็นผู้ดำเนินการฉีดเอง อีกส่วนหนึ่งส่งต่อให้โรงพยาบาลภาครัฐที่ต้องการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ และที่เหลือส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะต้องดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด

รวมทั้งต้องจัดทำแผนการฉีดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ลงนามรับรองมายังสภากาชาดไทย จึงจะจัดสรรวัคซีนโควิด-19 Moderna ให้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับวัคซีนโควิด-19 Moderna ตามที่สภากาชาดไทยจัดสรร ต้องนำวัคซีนไปฉีดโดยไม่คิดมูลค่า และห้ามจำหน่ายต่อ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนบริจาคให้แก่ “กองทุนกาชาด เพื่อการจัดซื้อวัคซีน และยาโควิด-19 สำหรับประชาชน”

#ThaiRedCross #สภากาชาดไทย 

https://youtu.be/M9hZLJXRDOI