ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 16 ก.ค. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,692 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 381,907 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,733 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 615 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  15  ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,329 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 102,811 ราย) 
เสียชีวิตรวม 3,099 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 67 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 271,857 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,730 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 106,951 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,062 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,195) ปริมณฑล (2,161) จังหวัดอื่น ๆ (4,706)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 15 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ชลบุลี(2) กรุงเทพฯ(1)  ภูเก็ต(1) สระแก้ว(4) ตาก(5)  และ  อยู่ระหว่างประสาน รพ.(2)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
- จากประเทศเมียนมา 6 ราย
- จากประเทศอินเดีย  1 ราย
- จากประเทศคูเวต 1 ราย
- จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 189.7  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 173  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.26) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  36,674  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 624,214 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,072 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 58 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 81 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 212,545  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,641 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 4,346 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 880,782 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 13,215 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 64,611 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,025 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,092 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 914 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   3,416  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 207 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม