ADS


Breaking News

วช. ดันนักวิจัย มรภ.กำแพงเพชร ร่วมเครือข่าย มรภ. ทั่วประเทศ เสนอให้ “อินเทอร์เน็ต” เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของชาติเพื่อ ”ชนบท” เข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์

วช. หนุนนักวิจัย มรภ.กำแพงเพชร ร่วม 38 เครือข่าย มรภ.วิจัย เสนอใช้ ”เทคโนโลยีดิจิทัล” รับชีวิตวิถีใหม่ พร้อมกำหนดให้ “อินเทอร์เน็ต” 
เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศเพื่อให้ ”ชนบท” เข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์
        รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย เปิดเผยว่า ตนและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่ง ทำการวิจัยเรื่อง “การปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19” ในพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และการสนับสนุนจาก ทปอ.มรภ. 
     ผลการวิจัยพบว่า โควิด-19  ส่งผลกระทบต่อประชาชนและทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตใหม่ ใน 5 ประเด็น ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สุขภาวะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การศึกษา แต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ดังกล่าว ยังมีการจ้างงานนักศึกษาเพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ   มีการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโควิด จำนวน 8 เรื่อง ทำให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย มาตรการ  เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งมีการจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ จำนวน 76 รายการ  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
        รศ.ดร.ปาจรีย์ฯ กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอจากผลการวิจัย พบว่า รัฐบาลควรมีแผนงานและแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจน โดยกำหนดให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ 
     ขณะที่สถานศึกษาควร เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ครูอาจารย์ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่แตกต่างจากการเรียนในสถานศึกษา ส่วนหน่วยงานระดับจังหวัดควรพัฒนาผู้นำชุมชนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับประชาชนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องมีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพใหม่ให้แก่ภาคครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ในพื้นที่อย่างเร่งด่วนในพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัย เป็นต้น