ADS


Breaking News

ขอเชิญร่วมเทใจสู้โควิด! หนุนผลิตชุดตรวจ COVID-19 SCAN เพื่อโรงพยาบาล

“COVID-19 SCAN” ชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 พัฒนาโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ✅ ชุดตรวจ COVID-19 SCAN เป็นชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบคัดกรอง โดยใช้เทคโนโลยี CRISPR ชุดตรวจมีความไวและประสิทธิภาพสูง ใกล้เคียงกับวิธี real-time PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อก่อโรค COVID-19 

     นอกจากนี้ COVID-19 SCAN ถือเป็นชุดตรวจด้วยหลักการ CRISPR ชุดแรกของประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
     ✅ ชุดตรวจ COVID-19 SCAN เป็นเครื่องมือแพทย์สำหรับการตรวจแบบคัดกรองรายบุคคล ซึ่งราคาไม่แพง ใช้เวลาตรวจน้อยกว่า 2 ชั่วโมง และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวิธี real-time PCR ในขณะที่ชุดตรวจ COVID-19 SCAN ไม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือราคาแพง จึงเหมาะสำหรับการเพิ่มกำลังการตรวจคัดกรองในผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อหรือการตรวจเชิงรุกได้ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการตรวจในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเข้าถึงเครื่อง real time PCR ได้
     ✅ การพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 SCAN เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาเชิงระบบ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านชีววิทยาเชิงระบบ และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภาคเอกชน  และเงินบริจาคจากภาคประชาชนผ่านโครงการเทใจดอทคอม
     ✅ ชุดตรวจ COVID-19 SCAN สามารถใช้กับตัวอย่างสารพันธุกรรมที่สกัดได้จากการ swab จากโพรงจมูก หรือจากตัวอย่างน้ำลาย ซึ่งการใช้ตัวอย่างน้ำลายมีข้อดีคือสะดวก และเจ็บปวดน้อยกว่าการ swab ทำให้สามารถตรวจได้บ่อยครั้งมากขึ้น 
     ✅ ชุดตรวจ COVID-19 SCAN มีขั้นตอนคือ นำสารพันธุกรรมที่ได้จากการสกัดแล้วจากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ มาเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมภายใต้อุณหภูมิเดียว จึงทำให้สามารถตรวจพบเชื้อที่มีปริมาณน้อยได้ใกล้เคียงกับวิธี real-time PCR จากนั้นตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 อย่างจำเพาะโดยใช้เทคโนโลยี CRISPR-Cas ซึ่งถูกคิดค้นโดยนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับรางวัลโนเบลในปี 2563  โดยหากสิ่งส่งตรวจมีสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 จะเกิดการเรืองแสงขึ้นในหลอดตัวอย่าง
     ✅ หากตรวจพบผลบวกจากชุดตรวจ COVID-19 SCAN จะถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องยืนยันผลด้วย real-time PCR อีกครั้ง ดังนั้นชุดน้ำยา COVID-19 SCAN จึงสามารถช่วยคัดกรองและช่วยส่งเสริมเทคนิค real-time PCR ในการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ✅ การใช้งานชุดตรวจ COVID-19 SCAN ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความชำนาญในการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ แต่เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่มีราคาไม่แพง จึงทำให้การจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสามารถทำได้แพร่หลาย และประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจมากขึ้น และเพื่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในการแปลผล บุคคลทั่วไปไม่สามารถนำชุดน้ำยาไปตรวจด้วยตนเอง จำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการภายใต้ความควบคุมดูแลของบุคลากรทางการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์

รวมพลังสู้โควิด เพื่อการผลิตชุดตรวจ COVID-19 SCAN เพื่อโรงพยาบาล
     ผลิตชุดตรวจ COVID-19 SCAN ที่คิดค้นโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และได้รับการประเมินรับรองโดย อย. แล้ว นำไปให้โรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีความต้องการในการนำไปใช้ตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง เพื่อช่วยคัดกรองผู้ติดเชื้อ และป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อดีของชุดตรวจนี้คือมีราคาถูก อาศัยเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนและราคาไม่แพง และใช้ระยะเวลาในการตรวจน้อยกว่า 2 ชั่วโมง จึงเหมาะสำหรับการตรวจในหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่มีความพร้อมในการตรวจคัดกรองโรค COVID-19

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

     ส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดการระบาดนี้ลงได้ คือ การเร่งตรวจคัดกรองให้เจอผู้ติดเชื้อโดยเร็วที่สุด และแยกผู้ติดเชื้อออกมาจากสังคม เพื่อตัดตอนการระบาด แต่ข้อจำกัดของการตรวจหาผู้ติดเชื้อในปัจจุบัน คือ ยังสามารถทำได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากการตรวจแต่ละตัวอย่างต้องใช้เวลานาน มีราคาแพง

     COVID-19 เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางและสามารถหายจากโรคนี้ได้ แต่ก็ยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่มีอาการรุนแรง บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ สำหรับประเทศไทยปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อสะสมแล้วมากกว่า 2.8 แสนราย มียอดผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว 2,226 ราย และยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 5,000 รายต่อวัน ส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดการระบาดนี้ลงได้คือการเร่งตรวจให้เจอผู้ติดเชื้อโดยเร็วที่สุด และแยกผู้ติดเชื้อออกมาจากสังคม เพื่อตัดตอนการระบาด แต่ข้อจำกัดของการตรวจหาผู้ติดเชื้อในปัจจุบันคือยังสามารถทำได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากการตรวจแต่ละตัวอย่างต้องใช้เวลานาน มีราคาแพง ในบางพื้นที่จำเป็นต้องส่งตัวอย่างของผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลใหญ่เพื่อทำการตรวจ กว่าจะรู้ผลต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-5 วัน และด้วยเวลาที่ใช้ในการตรวจที่ค่อนข้างนานทำให้เป็นข้อจำกัดของปริมาณตัวอย่างที่ตรวจได้ในแต่ละวัน  

วิธีแก้ไขปัญหา

     ข้อดีของชุดตรวจนี้ คือ มีราคาถูก อาศัยเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนและราคาไม่แพง และใช้ระยะเวลาในการตรวจน้อยกว่า 2 ชั่วโมง

     ทางคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ จึงได้คิดค้นและพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 SCAN ขึ้น ซึ่งเป็นชุดตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวิธีมาตรฐาน (real-time PCR) ซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐานที่ใช้ตรวจ COVID-19 อยู่ในปัจจุบัน ข้อดีของชุดตรวจนี้คือมีราคาถูก อาศัยเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนและราคาไม่แพง และใช้ระยะเวลาในการตรวจน้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยในขณะนี้ชุดตรวจดังกล่าวได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยความร่วมมือการผลิตจากบริษัท ไมโคร อินเจคชั่น จำกัด ดังนั้นเราจึงมีความตั้งใจที่จะผลิตชุดตรวจ COVID-19 SCAN นี้ เพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่มีความต้องการ ในการนำไปใช้ตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อไป เพื่อเพิ่มขีดจำกัดในการตรวจต่อวัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ผลิตชุดตรวจ COVID-19 SCAN ตามโครงการระดมทุนเพื่อการผลิตชุดตรวจครั้งก่อน
  2. จัดส่งไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ต่างๆ
     สำหรับทางสถานพยาบาลที่สนใจ สามารถติดต่อทีมนักวิจัยได้ที่ thcovid19scan@gmail.com

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์ 
- คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- บริษัท ไมโคร อินเจคชั่น จำกัด 
- Carenation 
- เทใจดอทคอม 

Donate to รวมพลังสู้โควิด เพื่อการผลิตชุดตรวจ COVID-19 SCAN เพื่อโรงพยาบาล


เครดิต ข้อมูล รูปภาพ
- สภากาชาดไทย
taejai.com