ADS


Breaking News

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍

🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 
โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม 
(RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล
ไปแล้ว 9,233,752 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 131,949 ตัวอย่าง ต่อประชากร
หนึ่งล้านคน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
▶️ในระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 10 กรกฎาคม 2564

ได้ตรวจไปแล้ว 450,597 ตัวอย่าง 
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีจำนวน 339 ห้องปฏิบัติการ

📚แหล่งข้อมูล: 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุขและ
ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์
และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม