ADS


Breaking News

สถานการณ์โควิด-19 โลก อาเซียน และประเทศไทย พบว่า การติดเชื้อของอาเซียนคิดเป็น 3.26% ของผู้ติดเชื้อทั่วโลก และประเทศไทยคิดเป็น 6.8% จากผู้ติดเชื้อในอาเซียน

     ➡️(21 กรกฎาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติสถานการ์โควิด-19 ทั่วโลก พบผู้ป่วยมากถึง 191,334,088 ราย พบใหม่ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 503,831 ราย เสียชีวิตแล้ว 4,103,526 ราย โดยเสียชีวิต ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 7,847 ราย 
     สำหรับอัตราการติดเชื้อกว่า 191 ล้านคน จากทั่วโลก พบว่าอยู่ในภูมิภาคอาเซียนกว่า 3.26% โดยภูมิภาคอาเซียนติดเชื้อแล้วกว่า 6.3 ล้านราย โดยเป็นของประเทศไทยอยู่ที่ 6.8%
และพบผู้เสียชีวิตทั่วโลกกว่า 4 ล้านราย พบว่าอยู่ที่อาเซียน 2.92% หรือ 1.1 แสนคน พบว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากไทย 2.9%
     สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 พบทั่วโลกฉีดวัคซีนแล้วกว่า 3,645 ล้านโดส เป็นภูมิภาคอาเชียนถึง 130 ล้านโดส หรือคิดเป็น 3.57% โดยแบ่งเป็นประเทศขนาดใหญ่ ประชากรมากกว่า 50 ล้านคน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564 
1. ไทย ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย 16.7%* ของประชากร
2. อินโดนีเซีย ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย 15.4%* ของประชากร
3. ฟิลิปปินส์ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย 9.4%* ของประชากร
4. เวียดนาม ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย 4.1%* ของประชากร
5. พม่า ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย 3.1%* ของประชากร
     ประเทศขนาดเล็กประชากรน้อยกว่า 50 ล้านคน
1. สิงคโปร์ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย 70.5%* ของประชากร
2. กัมพูชา ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย  35.8%* ของประชากร
3. มาเลเซีย ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย 30.9%* ของประชากร
4. บรูไน ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย 25.8%* ของประชากร
5. ลาว ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย 14.4%* ของประชากร
     จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 20 ก.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 14,547,244 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 234,202 โดส/วัน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 470,225 โดส
- เข็มที่ 2 4,967 โดส
วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 6,332,899 โดส
- เข็มที่ 2 130,841 โดส
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 4,264,394 โดส
- เข็มที่ 2 3,343,918 โดส
     การวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของประเทศอาเซียน อนาคตด้านการแพทย์ สาธารณสุข และวิชาการของภูมิภาค พบว่า
- ประเทศไทย กำลังคิดค้น ChulaCov19, NDV-HXP-S, Baiya SARS-CoV-2 Vax 1 และ COVIGEN
- เวียดนาม กำลังคิดค้น Nanocovax และ Covivac
- อินโดนีเซีย กำลังคิดค้น Nusantara/ AV-COVID-19
- สิงคโปร์ กำลังคิดค้น LUNAR-COV19/ARCT-021

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)