ADS


Breaking News

งานวิจัยนิเวศวิทยาของเหยี่ยวดำเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าคุ้มครองอย่างยั่งยืน

เหยี่ยวดำ นับว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของประเทศไทย แต่ด้วยภัยคุกคามต่างๆ ทั้งจากฝีมือมนุษย์ และปัจจัยอื่นๆ ส่งผลทำให้จำนวนของเหยี่ยวดำลดลง

จากปัจจัยดังกล่าวจึงเกิดเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ของคณะนักวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทำการการศึกษาวิจัยค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ทั้งเรื่องของนิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ การโยกย้ายถิ่นตามฤดูกาลเกี่ยวกับประเภทของอาหาร และความสัมพันธ์ของเหยี่ยวต่อชุมชน โดยใช้พื้นที่นำร่องที่ ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สำนักงานการวิจัยแห่งชติ#สัตว์ป่าคุ้มครอง