ADS


Breaking News

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 24 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 8,400,320 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,713 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 80.029 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 63.71%"

     ➡️(24 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,713 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 41.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 319 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 150 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 80.029 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (50.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 37.699 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 8,400,320  โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 45.8%

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,713 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 

จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 8,500,000 โดส 

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 8,400,320  คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 6,017,424 โดส (9.1% ของประชากร)

-เข็มสอง 2 2,382,896 โดส (3.6% ของประชากร)

     2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-24 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 8,400,320  โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 240,421 โดส/วัน ประกอบด้วย

วัคซีน AstraZeneca

- เข็มที่ 1 2,592,967 โดส

- เข็มที่ 2 54,227 โดส

วัคซีน Sinovac

- เข็มที่ 1 3,424,457 โดส

- เข็มที่ 2 2,328,669 โดส

     3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน

- 93.03% ไม่มีผลข้างเคียง

- 6.97% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย

 - ปวดกล้ามเนื้อ 1.67%

 - ปวดศีรษะ 1.24%

 - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.89%

 - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.81%

 - ไข้ 0.55%

 - คลื่นไส้ 0.37%

 - ท้องเสีย 0.24%

 - ผื่น 0.20%

 - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.16%

 - อาเจียน 0.10%

- อื่น ๆ 0.72%

     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 104.2% เข็มที่2 92.3%

- อสม เข็มที่1 26.5% เข็มที่2 14.1%

- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 8.8% เข็มที่2 0.5%

- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 10.7% เข็มที่1 2.4%

- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 30.2% เข็มที่2 17.7%

- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 9.7% เข็มที่2 3.7%

รวม เข็มที่1 12% เข็มที่2 4.8%

     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 18.83% เข็มที่2 6.61% ประกอบด้วย

- กรุงเทพฯ เข็มที่1 24.42% เข็มที่2 8.54%

- สมุทรสาคร เข็มที่1 17.17% เข็มที่2 11.63%

- นนทบุรี เข็มที่1 15.33% เข็มที่2 5.92%

- สมุทรปราการ เข็มที่1 12.90% เข็มที่2 3.11%

- ปทุมธานี เข็มที่1 8.23% เข็มที่2 2.86%

- นครปฐม เข็มที่1 4.81% เข็มที่2 1.28%


จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 4.91% เข็มที่2 1.95%

- ภูเก็ต เข็มที่1 63.71% เข็มที่2 47.58%

- ระนอง เข็มที่1 21.47% เข็มที่2 6.37%

- สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 9.67% เข็มที่2 4.02%

    - เกาะสมุย เข็มที่1 46.0% เข็มที่2 25.60%

    - เกาะเต่า เข็มที่1 19.70% เข็มที่2 10.79%

    - เกาะพะงัน เข็มที่1 9.06% เข็มที่2 6.04%

     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 80,029,293 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 37,699,231 โดส (9.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca

2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 8,928,279 โดส (6.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca

3. ไทย จำนวน 8,400,320 โดส (9.1%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca 

4. มาเลเซีย จำนวน 6,554,500 โดส (14.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac

5. กัมพูชา จำนวน 6,378,584 โดส (21.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac 

6. สิงคโปร์ จำนวน 5,029,006 โดส (50.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna 

7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

8. เวียดนาม จำนวน 2,626,337 โดส (2.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

9. ลาว จำนวน 1,348,259 โดส (11.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V 

10. บรูไน จำนวน 69,877 โดส (13.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 61.%

2. อเมริกาเหนือ 15.2%

3. ยุโรป 15.82%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.04%

5. แอฟริกา 1.65%

6. โอเชียเนีย 0.29%

     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 1,049.74 ล้านโดส (37.5% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)

2. สหภาพยุโรป จำนวน 332.11 ล้านโดส (37.4%) 

3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 319.22 ล้านโดส (49.8%)

4. อินเดีย จำนวน 294.04 ล้านโดส (10.8%)

     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (68.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 

2. มัลดีฟส์ (66.3% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )

3. บาห์เรน (65.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

4. อิสราเอล (58.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

5. ชิลี (56.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

6. สหราชอาณาจักร (55.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)

7. มองโกเลีย (53.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSputnik V )

8. กาตาร์ (52.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech) 

9. อุรุกวัย (51.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinovac)

10. ฮังการี (51.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley) 


     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)