ADS


Breaking News

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 23 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 8,148,335 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,712 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 78.247 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 63.58%"

     ➡️(23 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,712 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 41.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 319 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 150 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 78.247 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (50.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 36.998 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 8,148,335  โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 45.5%

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,712 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 

จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 8,500,000 โดส 

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 8,148,335  คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 5,844,521 โดส (8.8% ของประชากร)

-เข็มสอง 2 2,303,814 โดส (3.5% ของประชากร)

     2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-23 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 8,148,335  โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 187,052 โดส/วัน ประกอบด้วย

วัคซีน AstraZeneca

- เข็มที่ 1 2,445,903 โดส

- เข็มที่ 2 52,362 โดส

วัคซีน Sinovac

- เข็มที่ 1 3,398,618 โดส

- เข็มที่ 2 2,251,452 โดส

     3. อาการของผู้ที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน

Sinovac เข้ารับรักษาเป็นผู้ป่วยใน 1,128 ราย

AstraZeneca เข้ารับรักษาเป็นผู้ป่วยใน 738 ราย

 - คลื่นไส้ Sinovac 3.12% AstraZeneca 6.32%

 - อาเจียน Sinovac 2.58% AstraZeneca 5.90%

 - ปวดกล้ามเนื้อ Sinovac 1.40% AstraZeneca 5.01%

 - อ่อนเพลีย Sinovac 1.86% AstraZeneca 4.971%

 - ถ่ายเหลว Sinovac 1.04% AstraZeneca 2.551%

 - ไม่สบาย Sinovac 0.79% AstraZeneca 2.08%

 - ผื่น Sinovac 1.51% AstraZeneca 1.38%

 - ปวดท้อง Sinovac 0.25% AstraZeneca 0.93%

 - ผื่นแพ้ Sinovac 0.87% AstraZeneca0.78%


     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 104% เข็มที่2 91.7%

- อสม เข็มที่1 26% เข็มที่2 13.9%

- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 8.5% เข็มที่2 0.4%

- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 10.3% เข็มที่1 2.3%

- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 29.7% เข็มที่2 17.3%

- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 9.3% เข็มที่2 3.5%

รวม เข็มที่1 11.7% เข็มที่2 4.6%

     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 18.17% เข็มที่2 6.31% ประกอบด้วย

- กรุงเทพฯ เข็มที่1 24.45% เข็มที่2 8.06%

- สมุทรสาคร เข็มที่1 16.84% เข็มที่2 11.62%

- นนทบุรี เข็มที่1 15.03% เข็มที่2 5.74%

- สมุทรปราการ เข็มที่1 12.41% เข็มที่2 2.99%

- ปทุมธานี เข็มที่1 8.10% เข็มที่2 2.73%

- นครปฐม เข็มที่1 4.48% เข็มที่2 1.26%


จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 4.78% เข็มที่2 1.92%

- ภูเก็ต เข็มที่1 63.58% เข็มที่2 45.26%

- ระนอง เข็มที่1 20.56% เข็มที่2 6.37%

- สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 9.62% เข็มที่2 3.58%

    - เกาะสมุย เข็มที่1 45.99% เข็มที่2 21.70%

    - เกาะเต่า เข็มที่1 19.63% เข็มที่2 10.73%

    - เกาะพะงัน เข็มที่1 9.06% เข็มที่2 6.04%

     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 78,247,670 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 36,998,897 โดส (8.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca

2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 8,591,406 โดส (5.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca

3. ไทย จำนวน 8,148,335 โดส (8.8%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca 

4. กัมพูชา จำนวน 6,275,739 โดส (20.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac

5. มาเลเซีย จำนวน 6,301,727 โดส (14.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac

6. สิงคโปร์ จำนวน 5,029,006 โดส (50.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna 

7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

8. เวียดนาม จำนวน 2,569,156 โดส (2.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

9. ลาว จำนวน 1,268,627 โดส (10.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V 

10. บรูไน จำนวน 69,877 โดส (13.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 61.02%

2. อเมริกาเหนือ 15.18%

3. ยุโรป 15.82%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.04%

5. แอฟริกา 1.65%

6. โอเชียเนีย 0.29%

     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 1,049.74 ล้านโดส (37.5% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)

2. สหภาพยุโรป จำนวน 332.11 ล้านโดส (37.4%) 

3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 318.58 ล้านโดส (49.7%)

4. อินเดีย จำนวน 294.04 ล้านโดส (10.8%)

     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (68.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 

2. มัลดีฟส์ (66.3% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )

3. บาห์เรน (65.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

4. อิสราเอล (58.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

5. ชิลี (56.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

6. สหราชอาณาจักร (55.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)

7. มองโกเลีย (53.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSputnik V )

8. กาตาร์ (52.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech) 

9. อุรุกวัย (51.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinovac)

10. ฮังการี (51.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)  


     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)