ADS


Breaking News

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 17 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 7,003,783 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,472 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 69.963 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 62.05%"

     ➡️(17 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,472 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 35.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 313 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 146 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

    ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 69.963 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (45.9% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 33.962 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 7,003,783  โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 44.2%

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,472 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 

จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 7,191,744 โดส 

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 7,003,783   คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 5,114,755 โดส (7.7% ของประชากร)

-เข็มสอง 1,889,028 โดส (2.9% ของประชากร)

     2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-17 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 7,003,783 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 271,886 โดส/วัน ประกอบด้วย

วัคซีน AstraZeneca

- เข็มที่ 1 1,900,370 โดส

- เข็มที่ 2 43,323 โดส

วัคซีน Sinovac

- เข็มที่ 1 3,214,385 โดส

- เข็มที่ 2 1,845,705 โดส

     3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน

- 91.64% ไม่มีผลข้างเคียง

- 8.36% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย

 - ปวดกล้ามเนื้อ 2.01%

 - ปวดศีรษะ 1.49%

 - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 1.07%

 - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.97%

 - ไข้ 0.66%

 - คลื่นไส้ 0.45%

 - ท้องเสีย 0.29%

 - ผื่น 0.24%

 - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.19%

 - อาเจียน 0.12%

- อื่น ๆ 0.86%

     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 102.2% เข็มที่2 88.8%

- อสม เข็มที่1 24.3% เข็มที่2 12.2%

- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 7.1% เข็มที่2 0.3%

- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 8.7% เข็มที่1 1.7%

- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 27.7% เข็มที่2 14.9%

- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 7.9% เข็มที่2 2.5%

รวม เข็มที่1 10.2% เข็มที่2 3.8%

     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 15.51% เข็มที่2 4.88% ประกอบด้วย

- กรุงเทพฯ เข็มที่1 20.1% เข็มที่2 5.80%

- นนทบุรี เข็มที่1 13.09% เข็มที่2 4.72%

- สมุทรปราการ เข็มที่1 9.95% เข็มที่2 2.55%

- ปทุมธานี เข็มที่1 6.81% เข็มที่2 1.99%

- สมุทรสาคร เข็มที่1 15.66% เข็มที่2 11.55%

- นครปฐม เข็มที่1 3.59% เข็มที่2 1.16%


จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 4.31% เข็มที่2 1.69%

- ภูเก็ต เข็มที่1 62.80% เข็มที่2 31.92%

- ระนอง เข็มที่1 15.89% เข็มที่2 6.37%

- สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 9.31% เข็มที่2 3.42%

    - เกาะสมุย เข็มที่1 45.98% เข็มที่2 21.02%

    - เกาะพะงัน เข็มที่1 8.66% เข็มที่2 5%

    - เกาะเต่า เข็มที่1 17.59% เข็มที่2 0.91%

     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 69,963,689 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 33,962,386 โดส (8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca

2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 7,563,241 โดส (5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca

3. ไทย จำนวน 7,003,783  โดส (7.7%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca 

4. กัมพูชา จำนวน 5,667,915 โดส (18.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac

5. มาเลเซีย จำนวน 5,108,948 โดส (11.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac

6. สิงคโปร์ จำนวน 4,691,386 โดส (45.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna 

7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

8. เวียดนาม จำนวน 1,773,297 โดส (1.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

9. ลาว จำนวน 1,134,347 โดส (9.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V 

10. บรูไน จำนวน 63,486 โดส (11.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 59.57%

2. อเมริกาเหนือ 16.12%

3. ยุโรป 16.3%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.04%

5. แอฟริกา 1.68%

6. โอเชียเนีย 0.29%

     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 923.91 ล้านโดส (33% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)

2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 312.92 ล้านโดส (48.8%)

3. สหภาพยุโรป จำนวน 309.92 ล้านโดส (34.9%)

4. อินเดีย จำนวน 265.32 ล้านโดส (9.7%)

     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (65.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)

2. มัลดีฟส์ (65.4% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )

3. บาห์เรน (64.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

4. อิสราเอล (58.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

5. ชิลี (54.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

6. สหราชอาณาจักร (54.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)

7. มองโกเลีย (53.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V )

8. กาตาร์ (50.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech) 

9. ฮังการี (49.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

10. สหรัฐอเมริกา (48.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso


     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)