ADS


Breaking News

13 มิ.ย. นี้ ม.กรุงเทพธนบุรี จัด “ปฐมนิเทศออนไลน์” นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 64 พร้อมเปิดเทอม 14 มิ.ย.

        มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จะจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2564  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะใช้รูปแบบ “การปฐมนิเทศออนไลน์”  
     โดยมี รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ผู้อำนวยการสำนัก  คณบดีคณะต่าง ๆ จะมาร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  และให้ความเข้าใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับนักศึกษาในด้านต่าง ๆ  เช่น  ด้านงานวิชาการ  งานทะเบียน  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  กิจการนักศึกษา  หอพักนักศึกษา  การกีฬา  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  เป็นต้น  เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองมีความมั่นใจ  และเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอน  และการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาทุกระดับ  
       การจัดการปฐมนิเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19  ยังไม่คลี่คลาย  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงจะจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์  เพื่อลดความสุ่มเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  
     ซึ่งการจัดปฐมนิเทศออนไลน์  นักศึกษาใหม่สามารถติดตามและรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook Live มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ Live BTU Channel  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2564  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป