ADS


Breaking News

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมมือกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มอบชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด19 แก่งานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก

     ✨วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมมือกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้มอบชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด19 จำนวน 52 ชุด แก่งานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 
     เพื่อมอบให้ประชาชนผู้ที่ถูกกักกันโรคที่ได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนเครื่องอุปโภค-บริโภค จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
     โดยมี นางสาว ปิยะนุช ดวงกางใต้ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นผู้ส่งมอบ ชุดธารน้ำใจจำนวน 52 ชุด ให้แก่  
     1. นายธนพล เพ็ชรมะลิ ตำแหน่ง ประธานอาสาสมัครสาธารสุข ศบส 35  หัวหมาก และ ประธานชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง ตัวแทนรับมอบชุดธารน้ำใจ ฯ จำนวน 10 ชุด เพื่อส่งมอบให้ผู้กักตัว ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง
     2. นายวิศิษฐ์ และ นางอรนุช จันทร์วิเศษ ตำแหน่ง อาสาธารณสุข ศบส 35 หัวหมาก ตัวแทนรับมอบชุดธารน้ำใจ ฯ จำนวน 5 ชุด เพื่อส่งมอบให้ผู้กักตัวชุมชนลำสาลี
     3. นายสุพันธ์ และ นางบุญยัง จำปาพันธ์ ตำแหน่ง อาสาธารณสุข ศบส 35 หัวหมาก ตัวแทนรับมอบชุดธารน้ำใจ ฯ จำนวน 4 ชุด เพื่อส่งมอบให้ผู้กักตัว ตลาดบางกะปิ
     4. นางจินดา พาลีเขตต์ ตำแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุข 35 หัวหมาก และฃประธานชุมชนลำสาลีพัฒนา ตัวแทนรับมอบชุดธารน้ำใจ ฯ จำนวน 10 ชุด เพื่อส่งมอบให้ผู้กักตัว ชุมชนลำสาลีพัฒนา
     5. ผู้จัดการนิติแฟลตคลองจั่นที่ 27 (คุณอรุณศรี) ตัวแทนรับมอบชุดธารน้ำใจ ฯ จำนวน 1 ชุด เพื่อส่งมอบให้ผู้กักตัว แฟลตคลองจั่นที่27
     หมายเหตุ : ชุดธารน้ำใจ ฯ จำนวน 22 ชุด ซึ่งผ่านการคัดกรองจากทีมพยาบาลคัดกรองเชิงรุก ประจำ ศบส 35 หัวหมาก จะถูกนำส่งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2654 โดยงานสังคมสงเคราะห์เป็นตัวแทนผู้ส่งมอบในครั้งนี้