ADS


Breaking News

“TAT GYM 2021: นวัตกรรมสร้างสรรค์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” โดย ททท. เปิดรับสมัครแล้ว

ททท. สานต่อโครงการ TAT Gym 2021 : นวัตกรรมสร้างสรรค์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชวนผู้ประกอบการและตัวแทนชุมชนสมัคร พร้อมมุ่งเน้นท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสู่ความยั่งยืน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตอกย้ำความสำเร็จต่อเนื่อง เชิญชวนผู้ประกอบการและตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวส่ง “แนวคิดนวัตกรรม” เข้าร่วมโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน หรือ TAT GYM 2021 : นวัตกรรมสร้างสรรค์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้กรอบแนวคิดระบบเศรษฐกิจใหม่ประเทศไทย หรือ BCG Economy โดยมุ่งส่งเสริมใช้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible tourism) เป็นเครื่องมือสร้างความยั่งยืน
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เผยว่า ททท. มีนโยบายขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน โดยให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เน้นคุณภาพ และรับผิดชอบ โดยแนวคิดระบบเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG Economy เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้ นอกจากนี้การดำเนินงานตามแนวคิด BCG Economy มีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ ทั้งนี้ โครงการ TAT GYM 2021 เป็นโครงการที่ตอบโจทย์แนวคิด BCG Economy ที่จะกระตุ้นให้เกิดการใช้นวัตกรรมมาต่อยอดการประกอบธุรกิจ สามารถยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพของผู้ประกอบการ อันนำไปสู่การพัฒนาและสร้างประโยชน์แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยสู่ความยั่งยืนต่อไป
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวเสริมว่า     จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ทาง ททท. ได้วางกลยุทธ์ในการช่วยเหลือและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยว นำมาสู่การดำเนินโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020) ขึ้น ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และในปี 2564 นี้เอง ทาง ททท. ได้สานต่อกลยุทธ์ดังกล่าวผ่านการดำเนินโครงการ TAT GYM 2021 : นวัตกรรมสร้างสรรค์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยจะเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยวในการออกกำลังกายสมอง เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งในปีนี้การดำเนินงานจะมีความเข้มข้นมากขึ้น ทั้งในด้านกระบวนการพัฒนาศักยภาพและการพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว ที่จะต้องสอดคล้องกับแนวคิดระบบ BCG Economy การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มมิลเลนเนียล (Millennial) ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพที่จะช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย โดย TAT GYM 2021 มี 3 Go ในการดำเนินงาน ได้แก่ Go Green พัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ที่ลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างสร้างสรรค์ Go Innovation เพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน และพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบ Service Innovation Process Innovation หรือ Product Innovation  และ Go Quality มุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพใส่ใจผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูดูแลทรัพยากรท่องเที่ยวไทย โดยกลุ่มมิลเลนเนียลเป็นนักท่องเที่ยวเป้าหมาย
ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายย่อย ชุมชนท่องเที่ยวหรือสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน ชมรมหรือวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดย 1 ทีมต้องประกอบด้วยสมาชิก 2 คน  ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม จะได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างจริงจัง พร้อมรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวทีมละ 10,000 บาท และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อแข่งขันชิงรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม โดยผู้ชนะ 3 ทีมสุดท้าย จะได้รับทุนสนับสนุนอีกทีมละ 15,000 บาท โดยของรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของโครงการ รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท  เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.tatgym.com สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการและรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ทาง www.tatgym.com และ Facebook page : TAT GYM 2021