ADS


Breaking News

N99 Respirator หน้ากากอนามัยทางการแพทย์รับมือสถานการณ์ COVID 19

ประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2563 ในขณะนั้นไม่มีโรงพยาบาลหรือหน่วยงานไหน ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างเต็มที่ เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นแนวหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 อุปกรณ์ป้องกันในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งต้องรออุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศที่ใช้ระยะเวลานาน ในสถานการณ์นั้นเองทางโรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลในสังกัดของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงได้คิดค้นและพัฒนาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ N99 ขึ้นมาเพื่อรับมือกับวิกฤติของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) #โรงพยาบาลสนาม #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม#หน้ากากอนามัย