ADS


Breaking News

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลดาวเทียมเพื่อบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์โควิด (i map)

     การเตรียมพร้อมรับมือ และแก้ปัญหา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ หลายหน่วยงานต่างนำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ เข้าสู่กระบวนการจัดการ ซึ่งในภาวะวิกฤตข้อมูลต้องมีความรวดเร็ว แม่นยำ จึงจำเป็นต้องมีระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเป็นศูนย์กลางเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จีสด้า จึงได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานดังกล่าว ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ระบบเชื่อมโยงข้อมูลดาวเทียมเพื่อบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์ COVID – 19 เป็นอีกหนึ่งระบบที่สนับสนุนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 หรือ ศปก.ศบค. ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ทันสมัยสามารถนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว