ADS


Breaking News

สกธ. เปิดตัวแอนิเมชันซีรีส์ “ชุมชนประชาธรรม” สื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่เยาวชน

    สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ เปิดตัว แอนิเมชันซีรีส์ “ชุมชนประชาธรรม” ในโครงการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสื่อสารแนวคิดหลักนิติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ในศาสตร์พระราชาสู่เด็ก และเยาวชนไทย “ของขวัญจาก “ศาสตร์พระราชา” คุณค่า “ยุติธรรม” สู่เด็กและเยาวชน ไทย” ชูแนวคิดประมวลองค์ความรู้หลักนิติธรรมและคุณธรรมแห่งศาสตร์พระราชา ที่เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมาจัดทำสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย สามารถสร้าง ความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งเผยแพร่ ไปยังเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยสื่อสาร ผ่านซีรีส์ ชุด “ชุมชนประชาธรรม” ทั้งหมด 7 ตอน ในช่องทางต่างๆ เช่น โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ การพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และสื่อสารบนสื่อออนไลน์ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

    พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดเผยว่า ได้จัดทำโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว  ชุมชน สังคม ด้วยการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ในด้านหลักความยุติธรรรม อันเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการน้อมนำ เพื่อการพัฒนา การส่งเสริมหลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักคุณธรรมและนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเคารพกฎหมาย (Culture of Lawfulness)

สำหรับการจัดทำสี่อเผยแพร่ครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้แนวคิดของการจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อมอบให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นต้นกล้าของสังคม ได้เข้าใจ และรับรู้ถึงหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม และหลักความยุติธรรม ที่เป็นรากฐานอันสำคัญของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในการสร้างให้สังคม ชุมชนไทย อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายใต้กฎ กติกา โดยสื่อสร้างสรรค์นี้จัดทำในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชันซีรี่ส์ ผ่านแนวคิดของ”ชุมชนประชาธรรม” ซึ่งต้องการสร้างให้เป็นชุมชนต้นแบบ ในการใช้หลักความยุติธรรมในการอยู่ร่วมกัน  ในบทภาพยนตร์แอนิเมชัน มีตัวละครที่สะท้อนภาพเหตุการณ์ของสังคมที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นสื่อที่เหมาะสมสำหรับเผยแพร่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเนื้อหาได้มุ่งหมายให้เกิดการปลูกฝัง คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักนิติธรรม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งความสงบสุขอย่างยั่งยืน และสื่อสร้างสรรค์นี้ ยังแทรกเนื้อหาของกฎหมายที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเชื่อมโยงในภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในด้านการสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม  การรู้เท่าทันภัยของอาชญากรรมและโทษของยาเสพติดการให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเป็นผู้กระทำผิดของสังคม  รวมถึงการแก้ไขความขัดแย้งด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ย เพื่อสร้างสังคมสงบสุขและสมานฉันท์ การเผยแพร่จะผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ด้วยสื่อ DVD Box set และสื่อสังคมออนไลน์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงศูนย์ยุติธรรมชุมชน โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมมีความมุ่งหมายว่า สื่อสร้างสรรค์ให้กับประชาชน ที่ผลิตออกสู่สังคมนี้นอกจากจะเป็นส่วนสำคัญให้เด็ก และเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่สำคัญ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งการเคารพกฎหมายแล้ว Culture of Lawfulness  ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากระทรวงยุติธรรมจะเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความยุติธรรม ให้กับประชาชน โดยการบริการงานยุติธรรมให้เข้าถึงโดยง่าย สะดวก และทั่วถึง

โครงการนี้สำเร็จได้ด้วยการได้รับความอนุเคราะห์จากท่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ที่ให้เกียรติรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ  รวมถึงผู้สนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  อันได้แก่ ผู้จัดการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลักดันโครงการให้ประสบความสำเร็จด้วยดี ทำให้กระทรวงยุติธรรมมีสื่อที่สามารถนำไปต่อยอดยังกลุ่มเป้าหมายในภารกิจของกระทรวงยุติธรรมทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ต่อไป 

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับโครงการ จัดทำสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสื่อสารแนวคิดหลักนิติธรรม คุณธรรม และ จริยธรรม ในศาสตร์พระราชาสู่เด็กและเยาวชนไทย “ของขวัญจาก “ศาสตร์พระราชา” คุณค่า “ยุติธรรม” สู่เด็กและเยาวชนไทย” เป็นการสื่อสาร “แนวคิด” หรือ “องค์ความรู้” ศาสตร์พระราชาอันทรงคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการสื่อสารในรูปแบบแอนิเมชัน ซีรีส์ที่จะส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายหลักของกระทรวงยุติธรรม คือ การสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าใจได้ง่าย ได้เรียนรู้องค์ความรู้ผ่านเรื่องใกล้ตัวที่ เกิดขึ้นในชีวิตจริง และให้ใช้ประโยชน์จากแนวคิดที่ได้รับรู้ให้ เปรียบเสมือนได้รับ “ของขวัญที่ยิ่งใหญ่” เพราะแม้ว่าจะมีกฎหมายที่ดีขนาดไหน หากคนในชุมชนไม่รักษากฎกติกา อย่างมั่นคงแล้ว กฎหมายที่ว่าดีเหล่านั้น ก็ไม่สามารถรักษาความสงบสุข โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสังคมที่สงบสุขได้ โดยกฎหมายกับประชาชนเป็นของคู่กัน และกฎหมายก็มีความสำคัญกับทุกคน ฉะนั้นจึงควรปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทของหน้าที่พลเมือง ในการรักษากฎของสังคม ซึ่งนั่นก็คือ “กฎหมาย” ที่จะเป็นการสร้างรากฐานแห่งวัฒนธรรมเคารพกฎกติกา หรือ culture of lawfulness เพื่อการอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากความขัดแย้ง ก่อให้เกิด ความสงบสุข เรียบร้อย และปลอดภัย ทั้งกับคนในชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ ตามหลักนิติธรรม

“สำหรับโครงการนี้ ก็จะส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนไทย รวมถึงคนไทย ทุกคน ได้เห็นถึงความสำคัญของการเคารพกฎหมาย โดยปลูกฝัง ผ่านซีรีส์ ชุด “ชุมชนประชาธรรม” ทั้งหมด 7 ตอน - ซึ่ง “ชุมชนประชาธรรม” ก็เปรียบเสมือนแบบจำลองของสังคมไทย ที่มี คนหลากหลายประเภท หลากหลายรูปแบบ อาศัยอยู่ร่วมกัน ภายใต้ กฎหมาย กฎกติกาของชุมชน แต่เมื่อใดที่มีคนละเมิดกฎหมาย ก็จะทำให้ เกิดปัญหา เกิดความวุ่นวาย โดยแต่ละตอนของซีรีส์ ได้ปลูกฝังให้ผู้ชมได้รู้ ถึงความสำคัญของกฎหมาย เพราะกฎหมายมีไว้เพื่อเป็นบรรทัดฐานใน การรักษาสังคมให้อยู่กันได้อย่างสงบสุข ไม่ใช่เป็นเพียงบทลงโทษหรือ ระเบียบบังคับกับคนในสังคมเท่านั้น - ถ้าได้ชมในซีรีส์บางตอนยังทำให้รู้ว่า สิ่งที่ทุกคนทำกันอยู่นั้น อาจเป็น การละเมิดตัวกฎหมายได้ เช่น “การไลฟ์สดที่พาดพิงเป็นโทษต่อผู้อื่น แม้ไม่ได้ตั้งใจ ก็เป็นการหมิ่นประมาทได้” ดังนั้น เด็กและเยาวชน หรือ แม้กระทั่งคนทั่วไปควรจะศึกษาไว้ - และยังมีอีกหลายๆ ตอนที่น่าสนใจ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในท้ายตอนเรายังให้เกร็ดความรู้ว่าในแต่ละตอน เราใช้หลักกฎหมาย หลักนิติธรรม จริยธรรม ด้านใด” ม.ล.ปนัดดา กล่าว

สำหรับการเผยแพร่แอนิเมชันซีรีส์ “ชุมชนประชาธรรม” ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักไว้ คือ การเผยแพร่ในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ การพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและ เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โครงการหรือกิจกรรม เกี่ยวกับการสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรม ชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัด รวมถึงช่องทางสื่อสังคม (Social Media) ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป สามารถรับชม แอนิเมชันซีรีส์ “ชุมชนประชาธรรม” ฉบับเต็มทั้ง 7 ตอน และกิจกรรมต่างๆ หรือข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ Facebook page สำนักงานกิจการยุติธรรม หรือ รับชมผ่านทาง Youtube ได้ที่ช่อง Justice Channel