ADS


Breaking News

เครื่องผลิตละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สำหรับฆ่าเชื้อ ตอบโจทย์โควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บุคลากรทางการแพทย์นับว่าเป็นด่านหน้าในการรักษาผู้ป่วย โดยจำเป็นต้องมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันความปลอดภัยจากการติดเชื้อ นอกจากหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลหรือ PPE แล้ว การรักษาความสะอาดและกำจัดเชื้อบนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ก่อนที่จะมีการนำกลับมาใช้ใหม่ทุกครั้งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญอย่างยิ่ง

เหตุผลดังกล่าวจึงเกิดเป็นการคิดค้นนวัตกรรมโดย ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ รองผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และสปอร์ของเชื้อรา ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2564 และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 11 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตโควิด-19 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ#ไวรัสโคโรนา