ADS


Breaking News

กำหนดการ การแถลงผลงานและแถลงข่าว เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19”

“วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19”

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
เวลา 8.00 น.- 16.30 น.
ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนโยธี)

รูปแบบออนไลน์ ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference)
ลงทะเบียน
09.00-10.45 น.
การเสวนา เรื่อง “เปิดประเด็นวัคซีน Covid-19 ไขข้อสงสัย และการเดินหน้าประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
ผู้ร่วมเสวนาโดย
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู พูลเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์
 • แพทย์หญิงปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
 • ดำเนินการเสวนา โดย
  นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข
  10.45-10.50 น.
  พิธีเปิดการแถลงผลงานและแถลงข่าว เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19” 
  กล่าวรายงาน โดย
  ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
  10.50-11.20 น.
  การแถลงนโยบายและผลงาน อว. วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19
  โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  11.20-11.25 น.
  ชมวีดีทัศน์ ระบบติดตาม-ตรวจสอบ-ย้อนกลับ “โซ่ความเย็น” วัคซีนโควิด-19 เพื่อให้คนไทยมั่นใจ
  11.25-12.00 น.
  การแถลงข่าวผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “Cold Chain Logistics: การพัฒนาโซ่ความเย็นของวัคซีน Covid-19 เพื่อควบคุมอุณหภูมิและติดตามสอบย้อนกลับในการขนส่งและเก็บรักษา”
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
 • ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
 • นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • รองศาสตราจารย์ดวงพรรณ กริชชาญชัย มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรม
 • 12.00-12.30 น.
  พิธีส่งมอบนวัตกรรม “ห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่สำหรับติดตั้งในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม”
  ผู้ส่งมอบ
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 • ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้ร่วมส่งมอบ
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล นายกสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรม
 • ผู้รับมอบ
 • กรมการแพทย์ โดย นายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์
 • กรุงเทพมหานคร โดย นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
 • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายแพทย์ชวินทร์ สุวรรณฉัตรชัย รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • 12.30-13.30 น.
  พักกลางวัน
  13.30-15.30 น.
  การเสวนาเรื่อง “การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาโรคอุบัติใหม่ ประเด็นศึกษา Covid-19”
  ผู้ร่วมเสวนาโดย
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการคณะ กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
 • ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ บพข.
 • ดำเนินการเสวนา โดย
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล นายกสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
 • 15.30-16.30 น.
  การนำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การป้องกัน การดูแลรักษา การแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการสถานการณ์อัน เนื่องมาจาก Covid-19 ในรูปแบบออนไลน์
 • ประเด็นการถอดรหัสพันธุกรรม และระบาดวิทยา
 • ประเด็นนวัตกรรมทางการแพทย์ และเทคโนโลยีในการดูแล ป้องกัน และรักษา
 • ประเด็นวัคซีนโควิด -19
 • ประเด็นระบบการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19
 • ประเด็นการวิจัยเพื่อประเมินและลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม
 • "สามารถเข้าร่วมรับชมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564"