ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอังคาร ที่ 11 พ.ค.64 เวลา 16.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ 
ณ วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564
ณ เวลา 16.00 น. คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ในระดับดีมาก
แต่อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง 
#DustBoy #pm2_5 

ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม