ADS


Breaking News

อว. เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยไทยฝ่าโควิด19

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือ Covid-19 ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญแก้ไขปัญหาและหาแนวทาง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา เช่นเดียวกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีนโยบายเตรียมความพร้อมให้กับประเทศ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนโยบายสำคัญคือการสนับสนุน การพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณภาพสูงให้เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้มอบให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของประเทศใช้ในการควบคุมป้องกันและรักษา COVID-19 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

#อว. #วช. #โควิด19