ADS


Breaking News

MEA เผยมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟตามนโยบายรัฐ เหตุโควิดระลอก 3

     ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 3 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป โดยให้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564 โดยมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2564 เป็นเดือนฐานเปรียบเทียบนั้น 
     นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะโฆษก MEA กล่าวว่า MEA ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูแลจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล ดังนี้
     มาตรการที่ 1 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในรอบเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564
     มาตรการที่ 2 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 และ 1.3 ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในรอบเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564 ดังนี้
 
     (1) กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ์ มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยรอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนฐาน) ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงของเดือนนั้น ๆ 
 
     (2) กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ์ มีจำนวนหน่วยมากกว่ารอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนฐาน) ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีแนวดำเนินการ ดังนี้
     - หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ์ ไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้ารอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนฐาน)
     - หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ์ มากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้ารอบดือนเมษายน 2564 (เดือนฐาน) บวกด้วยหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากรอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนฐาน) ในอัตราร้อยละ 50
     - หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนได้สิทธิ์ มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้ารอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนฐาน) บวกด้วยหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากรอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนฐาน) ในอัตราร้อยละ 70
     มาตรการที่ 3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก ประเภท 2.1 และ 2.2 (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

     โฆษก MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าจะถูกระบุอยู่ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า โดยมีข้อกำหนดในการจัดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าดังนี้
     - ประเภท 1.1 คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งเครื่องวัดขนาด 5(15) แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย มีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน แต่ถ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 150 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน เดือนถัดไปจะถูกจัดเข้าสู่ประเภท 1.2 และถ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน เดือนถัดไปจะถูกจัดเข้าสู่ประเภท 1.1 ตามเดิม
     - ประเภท 1.2 คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งเครื่องวัดตั้งแต่ขนาด 15(45) แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย ขึ้นไป 
     - ประเภท 1.3 คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ติดตั้งเครื่องวัด TOU (Time of Use)
     - ประเภท 2.1 คือผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก อัตราปกติ ที่ประกอบธุรกิจ หรือธุรกิจรวมกับที่อยู่อาศัย โดยมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาที ที่สูงสุด ต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์ 
     - ประเภท 2.2 คือผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ติดตั้งเครื่องวัด TOU (Time of Use) ที่ประกอบธุรกิจ หรือธุรกิจรวมกับที่อยู่อาศัย โดยมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาที ที่สูงสุด ต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์
     สำหรับรอบการใช้ไฟฟ้านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบได้จากวันที่จดหน่วย โดยดูได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือ MEA Smart Life Application หรือ Line: MEA Connect โดยหน่วยการใช้ไฟฟ้าในเดือนฐาน คือเดือนเมษายน 2564 นั้น จะมีการจดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถนำรอบการใช้ไฟฟ้าในเดือนฐานดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับรอบการใช้ไฟฟ้าที่ได้รับส่วนลด ซึ่งมีวิธีสังเกตรอบการใช้ไฟฟ้าที่ได้รับส่วนลดค่า ดังนี้

     - หน่วยเดือนพฤษภาคม 2564 จดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564
     - หน่วยเดือนมิถุนายน 2564 จดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
     ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับส่วนลดโดยอัตโนมัติในค่าไฟฟ้ารอบเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2564 สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าและสิทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละรอบเดือนได้ที่ ใบแจ้งค่าไฟฟ้า, MEA Smart Life Application โดยสามารถใช้งานได้ทั้ง App Store และ Google Play สามารถดาวน์โหลดฟรี ที่ https://onelink.to/measmartlife หรือผ่าน Line: MEA Connect เพิ่มเป็นเพื่อนได้ที่ https://lin.ee/gX2zNRl 
     นอกจากนี้ MEA ได้ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ที่กำหนดในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งบังคับใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร จากเดิมยกเว้นการเรียกเก็บตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 - มีนาคม 2564 ได้ขยายเพิ่มเติมอีก 2 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 เพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 3 ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง

     หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งเหตุ หรือตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้ผ่าน MEA Smart Life Application และ Line : MEA Connect ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living