ADS


Breaking News

อสส. ลงนามสัญญาจ้าง CEO คนใหม่

     นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 
     โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์และความเป็นเลิศขององค์กร กำกับดูแลให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและในระดับนานาชาติ โดยมี คณะผู้บริหารฯ มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ถ.ประชาราษฏร์สาย 1 บางโพ กรุงเทพ