ADS


Breaking News

เตรียมพร้อม! ก่อนเปิดประเทศ กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัครและจัดสอบประจำปี 2564 รองรับมัคคุเทศก์ใหม่กว่า 4,000 คน

เสริมเขี้ยวเล็บมัคคุเทศก์คุณภาพ สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวอีกครั้งหลังโควิด
     กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ซึ่งจำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งขณะนี้กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และจะเปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2 และ 3 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน เป็นต้นไป โดยเป้าหมายการเปิดรับสมัครและจัดสอบประจำปี 2564 สามารถรองรับมัคคุเทศก์รายใหม่ได้กว่า 4,000 คน
     ผู้ที่ต้องการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ครั้งแรก และผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สีบรอนซ์เงิน) ที่ใบอนุญาตหมดอายุ และต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ใหม่ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ได้ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.dot.go.th หรือเว็บไซต์ https://guide-dpmot.bsru.ac.th หัวข้อ “การรับสมัครทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์” ตามวันที่รับสมัครทดสอบแต่ละครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
     1. มีสัญชาติไทย 
     2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด หรือได้รับวุฒิบัตรว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด
     3. สามารถเลือกภูมิภาคและจังหวัดที่ขอเข้ารับการทดสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในการสมัครแต่ละครั้ง
     4. ต้องเข้ารับการทดสอบ 2 หมวด คือ หมวดวัดความรู้ทั่วไปสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์ ร้อยละ 70 และหมวดวัดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 30 โดยต้องได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่า "ผ่านการทดสอบ"

     กำหนดการทดสอบ แบ่งเป็น 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1/2564   รับสมัครสอบ วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2564 และวันทดสอบ วันที่ 25 เมษายน 2564
ครั้งที่ 2/2564   รับสมัครสอบ วันที่ 2 - 12 เมษายน 2564 และวันทดสอบ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
ครั้งที่ 3/2564   รับสมัครสอบ วันที่ 17 -27 เมษายน 2564 และวันทดสอบ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564

     ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2564 https://www.dot.go.th/news/guide-detail/4732
     ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม www.dot.go.th
     สมัครสอบ https://guide-dpmot.bsru.ac.th