ADS


Breaking News

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍

🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 
โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม 
(RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล
ไปแล้ว 3,375,559 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 48,268 ตัวอย่าง ต่อประชากร
หนึ่งล้านคน ณ วันที่ 4 เมษายน 2564

▶️ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564
ได้ตรวจไปแล้ว 111,234 ตัวอย่าง 
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีจำนวน 275 ห้องปฏิบัติการ
📚แหล่งข้อมูล: 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม