ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 18 เม.ย.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,767 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 42,352 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,477 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 2 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 288 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 20,268 ราย) 
เสียชีวิตรวม 101 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 28,683 ราย(67.73%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 113 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 13,568 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
1,765 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(347) ปริมณฑล(273) จังหวัดอื่นๆ (1,145) 
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(2)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
- จากประเทศแคนาดา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 141 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 119.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.9)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 63,581 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 580,756  ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 14.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 260,778 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 86.6
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 109 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,619 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 9 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 372,859 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,331 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,771 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 39 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 58 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 9 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม