ADS


Breaking News

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐 5 ก.พ.64

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19

ในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564


วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 105 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 2.2 ล้าน รายโดยประมวลข้อมูลในภาพรวมดังนี้

จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมต่อประชากร 

จำนวนผู้เสียชีวิตรวมต่อประชากร 

อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ 

จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวมต่อประชากร

อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ


วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม