ADS


Breaking News

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍 5 ก.พ. 64

     ประเทศไทยได้มีการตรวจทาง

     ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 

     โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม 

     (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล

     ไปแล้ว 2,392,344 ตัวอย่าง 

     คิดเป็น 34,223 ตัวอย่างต่อประชากร

     หนึ่งล้านคน ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

▶️ในระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม 2564 

ได้ตรวจไปแล้ว 716,476 ตัวอย่าง 

     โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

     จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     มีจำนวน 261 ห้องปฏิบัติการ

📚แหล่งข้อมูล: 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข 

และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)