ADS


Breaking News

'ส.ภัตตาคารไทย' แจงกำไรหด 70% จี้ "ลุงตู่" นั่งทานถึง 5 ทุ่ม

     วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564

     กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

     พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

     ผ่านประธานกรรมการสภาหอการค้าและประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย

     คุณกลินทร์ สารสิน


     เรื่อง ขอความกรุณาผ่อนปรนให้ร้านอาหารนั่งได้ถึงเวลา 23:00 น.

เนื่องด้วยคำสั่งของ ศบค.ฉบับล่าสุดอนุญาตให้ลูกค้าสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ถึงเวลา 21:00 น. ซึ่งยังสร้างผลกระทบให้กับยอดขายของร้านอาหารตั้งแต่ระดับร้านอาหารริมทางจนถึงร้านอาหารภัตตาคาร ในแง่ของจิตวิทยาและสภาพชีวิตการทำงานของลูกค้าทำให้ลูกค้าไม่สะดวกและตัดสินใจไม่นั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารด้วยเงื่อนไขของเวลา

จากสองอาทิตย์ที่ผ่านมาภายใต้คำสั่งดังกล่าวทำให้ยอดขายของร้านอาหารหายไปไม่ต่ำกว่า 70% ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและจะมีผลต่อการว่าจ้างงานภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดการเลิกว่าจ้างงานพนักงานและลดเงินเดือนของพนักงานอย่างแน่นอน ประกอบกับรัฐบาลยังไม่ได้มีมาตราการใดๆออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ใดๆเลยทั้งสิ้น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนธันวาคม ผู้ประกอบการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการจ่ายหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบสินค้าภาคการเกษตร

แต่จากสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้ประกอบการ SME ร้านอาหารได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถปฎิบัติตามมาตราการมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี (ซึ่งได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยว ออกตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยโดยตลอด) ซึ่งจากการรายงานของ ศบค.ไม่มีผู้ติดโควิดที่สาเหตุต้นกำเนิดมาจากร้านอาหารเลย

ผู้ประกอบการร้านอาหารมั่นใจเกิน 100% ว่าไม่ได้เป็นและจะไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 เพราะเนื่องจากมูลเหตุดังต่อไปนี้

     1. ทุกร้านสามารถปฎิบัติตามมาตราฐานของกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี

     2. กลุ่มลูกค้าของร้านอาหารเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น 50% เป็นกลุ่มครอบครัวเดียวกัน, 30% เป็นกลุ่มพนักงานหรือกลุ่มหน่วยงานที่ทำงานร่วมกัน และอีก 20% เป็นกลุ่มลูกค้าเพื่อนสนิท ซึ่งทั้งหมดมีไทม์ไลน์ที่ไม่ได้เป็นอันตรายหรือสุ่มเสี่ยง

ดังนั้นทางสมาคมภัตตาคารไทยจึงใคร่ขอความกรุณาท่านนายกรัฐมนตรี-คณะกรรมการ ศบค.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โปรดผ่อนปรนให้ร้านอาหารสามารถเปิดให้นั่งรับประทานได้ถึงเวลา 23:00 น. 

     เพื่อเป็นการประคับประคองระบบเศรษฐกิจภาค SME ธุรกิจร้านอาหารและพนักงานลูกจ้างให้มีชีวิตอยู่ได้และยังสามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ควบคู่กันไป ดังคำที่ว่า” Living Balance ”

     สมาคมภัตตาคารไทยขอขอบคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความกรุณาเห็นใจ เข้าใจ และสั่งการทันทีในวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา แต่จากการที่ได้ลงติดตามความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิด สมาคมภัตตาคารไทย ใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดพิจารณาสั่งการ เพื่อในเวลาใกล้สิ้นเดือน สามารถสร้างยอดขายให้กระเตื้องขึ้นได้ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและพนักงาน

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


     ขอแสดงความนับถือ

    ( นางฐนิวรรณ กุลมงคล ) 

     นายกสมาคมภัตตาคารไทย

     เบอร์: 0832659445

              0894449165

              0889995938​