ADS


Breaking News

ปลัด อว. เผยพร้อมจ้างงาน 3,000 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ดีเดย์ 1 ก.พ.นี้

อว. พร้อมจ้างงาน 3,000 ตำบล ส่งมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาพื้นที่ 1 ก.พ.นี้ 

     ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระบุ กระทรวง อว. จะดำเนินการขับเคลื่อน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ใน 3,000 ตำบลทั่วประเทศครบทุกจังหวัด เริ่มดำเนินการ 1 ก.พ.64 

     ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ว่าเป็นโครงการที่ กระทรวง อว. ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อน เป็นการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับตำไบลทั่วประเทศ เกิดการสร้างงาน และเกิดการพัฒนาแก้ไขปัญหา และเศรษฐกิจของรายตำบล แบบพุ่งเป้า โดยจะดำเนินการ 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ก.พ. นี้ จะจัดทำใน 3,000 ตำบลทั่วประเทศครอบคลุมทุกภาคทุกจังหวัด 

     ทั้งนี้ กระบวนการดำเนินการจะมีบัณฑิตที่จบใหม่ นิสิตนักศึกษา และบุคลากรในพื้นที่ ประมาณตำบลละ 20 คน ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย และพื้นที่ เพื่อศึกษาข้อมูลพิจารณาประเด็นที่จะเข้าพัฒนาพื้นที่ จากนั้น บุคลากรของ อว. มหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานที่ด้านวิทยาศาสตร์ โดยจะนำข้อมูลที่ได้นำมาประมวลว่าจะนำความรู้ในประเด็นใดบ้างเพื่อที่จะนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้ของชุมชน ยกระดับของครอบครัวและแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน