ADS


Breaking News

ประชุมวิชาการให้ความรู้ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น

ประชุมวิชาการให้ความรู้ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น

จัดโดย สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมนิทราเวชศาสตร์และสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช จัดงานประชุมวิชาการ Pre-congress Workshop 3 Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBT-I) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นฤชา จิรกาลวสาน อายุรแพทย์ด้านระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตและด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ ซึ่งขณะนี้เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ร่วมเป็น Moderator  เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA: OSA) และผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา  เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดประชุมกันต่อเนื่องทุกปี

     โดย การประชุมวิชาการดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมฟังและร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถาม ซึ่งสนับสนุนการจัดงานโดยบริษัท อีโอ ไลฟ์เมด จำกัด และบริษัท ResMed Asia Pacific จำกัด ได้จัดอุปกรณ์หน้ากาก ResMed AirFit P30i, กับ AirFit 30i มามอบรางวัลให้กับผู้ที่ตอบคำถามถูกต้อง 
ณ โรงพยาบาลศิริราช