ADS


Breaking News

อว. ส่งมอบนวัตกรรม PAPR ชุดป้องกันโควิด-19 ให้เครือข่าย รพ. UHosNet

อว. ส่งมอบนวัตกรรมให้เครือข่าย รพ. กลุ่มสถาบันแพทย์ รับมือโควิด-19

      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งมอบ “ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19” จากผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และผลงานนวัตกรรมจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) “อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19” ให้แก่เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และกระทรวงสาธารณสุขรับมือการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

      ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานส่งมอบ “ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19” ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และผลงานนวัตกรรมจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) “อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19” ให้แก่เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวต้อนรับ

     ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ หัวหน้าโครงการวิจัยชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ได้ส่งมอบชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19 ให้แก่ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     สำหรับนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง หรือนวัตกรรมชุด PAPR นั้น เป็นผลงานจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยเป็นนวัตกรรมชุดพัดลมและหน้ากากครอบศีรษะ ซึ่งหน้ากากครอบศีรษะจะทำงานร่วมกับพัดลมขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรีดูดลมผ่านไส้กรองอากาศคุณภาพสูงหรือเฮปปา (HEPA Filter) เพื่อกรองอนุภาคและไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ขนาด 0.3 ไมครอน

      นวัตกรรมชุด PAPR ผ่านการทดสอบการรั่วซึมจากบริษัท Q&E International และได้รับใบรับรองความปลอดภัย 100% จากบริษัทดังกล่าว โดยมีต้นทุนราคาชุดละ 9,000 บาท มีอายุการใช้งาน 180 วัน ซึ่งสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย มีเป้าหมายการส่งมอบนวัตกรรมชุด PAPR นี้จำนวน 450 ชุด ให้แก่ เครือข่ายโรงพยาบาลในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาล ในโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข  

     พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบ “อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID– 19” ให้แก่ รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

     #อว. #MHESI #วช. #NRCT #UHosNet #PAPR