ADS


Breaking News

"TED Fund" ปลื้ม 'Youth Startup Fund" เชียงใหม่ คึกคัก “TED New Gen Talent Roadshow 2021” ห้ามพลาดส่งข้อเสนอโครงการก่อน 31 ม.ค. 64

TED Fund จัดโรดโชว์ Youth Startup Fund ปี 64

ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จัดโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประจำปี 2564 และกิจกรรม “TED New Gen Talent Roadshow 2021” เดินสายเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยประเดิมครั้งแรก ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โรดโชว์ Youth Startup Fund ที่เชียงใหม่ ผลตอบรับเกินคาด

TED Fund พร้อมลุยภูมิภาค ก่อนปิดรับข้อเสนอโครงการ 31 ม.ค. 64

หลังจากที่ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ได้เริ่มดำเนินโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และสนับสนุนสถาบันการศึกษา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา และผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องลงทุนวิจัย และพัฒนาเพื่อผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กองทุนฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมเดินสายโรดโชว์ที่ชื่อว่า “TED New Gen Talent Roadshow 2021” ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ แนะแนว และเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ก่อนจะปิดรับสมัครยื่นข้อเสนอโครงการรอบแรกในระบบ ในวันที่ 31 มกราคม 2564 นี้

สำหรับกิจกรรม “TED New Gen Talent Roadshow 2021” ประเดิมครั้งแรก จัดที่ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและภารกิจของกองทุนฯ ในการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ” และเสวนาเรื่อง “การเตรียมตัวของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)” โดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), นายเอกธัช ภัทระโภคพัฐ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนายการฝ่ายพัฒนาโครงการ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ร่วมด้วยผู้แทนจากเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดจากรุ่นพี่ที่เคยได้รับทุนสู่รุ่นน้อง อีกด้วย

ภายในบริเวณงาน มีบูธนิทรรศการจากเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่ต่ำกว่า 30 แห่ง มาให้คำปรึกษาในการเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม และกองทุนฯ จัดเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอโครงการ โดยมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงที่เป็นนักศึกษาจำนวนนับร้อยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และแจ้งความจำนงยื่นข้อเสนอโครงการ

รูปแบบกิจกรรมของ “TED New Gen Talent Roadshow 2021” จะเหมือนกันทุกครั้งใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลาง และ ใต้ จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายจะจัดที่กรุงเทพฯ ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พร้อมพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีจำนวนถึง 34 หน่วยงาน ทั้งนี้ TED Fund จะจัดสรรเงินทุนสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการผู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือก ทั้งแบบโปรแกรม Ideation Incentive Program ซึ่งให้ทุนสนับสนุนแบบให้เปล่า วงเงิน 100,000 บาท จำนวน 200 โครงการ และแบบโปรแกรม Prove of Concept ซึ่งให้ทุนสนับสนุนแบบสมทบบางส่วน วงเงิน 500,000 - 1,500,000 บาท จำนวน 100 โครงการ รวมมูลค่างบประมาณการสนับสนุนทุนสำหรับปี 2564 จำนวน 170 ล้านบาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 4072-4074 และเว็บไซต์ www.tedfund.mhesi.go.th โดยเปิดรับสมัครยื่นข้อเสนอโครงการในระบบสำหรับรอบแรก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

Ted Fund มุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้ประกอบการยุคใหม่ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานขององค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นตัวเร่งสำคัญในการเพิ่มปริมาณการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ นำไปสู่การเป็น ‘ประเทศฐานนวัตกรรม’ ที่ยั่งยืนต่อไป