ADS


Breaking News

“กอช.” แจกรางวัลปีใหม่แก่สมาชิกกว่า 1 ล้านบาท

       “กอช.” จัดกิจกรรมจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก ประจาปี 2563 มอบเป็นของขวัญปีใหม่  รางวัลสร้อยคอทองคากว่า 78 รางวัล และรางวัลอื่นๆ รวม 114 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

   นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติในระดับพื้นที่ เป็นประธานในงาน “กอช. จัดกิจกรรมจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช.” ประจาปี 2563 จานวน 114 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้การต้อนรับ ที่ ห้องออกรางวัล อาคาร 2 ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่

     นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติในระดับพื้นที่ กล่าวว่า ที่ผ่านมา คณะขับเคลื่อนฯ ได้ร่วมดาเนินงานส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ให้กับประชาชน ด้วยการลงพื้นที่ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการออมเงินกับ กอช. ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่” เพื่อให้ประชาชนทุกจังหวัดที่ไม่มีสวัสดิการบาเหน็จบานาญได้เข้าถึงการออมเงินกับ กอช. และมุ่งส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้ทุกหมู่บ้าน ที่มีอยู่กว่า 74,000 หมู่บ้าน ได้มี “ตัวแทน กอช. ประจาหมู่บ้าน” ให้บริการปรึกษาวางแผนการออม อานวยความสะดวกการสมัครสมาชิก ส่งเงินออมสะสมให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งในการจัดกิจกรรมจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. ประจาปี 2563 ถือเป็นกิจกรรมที่ดี ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมการออมให้สมาชิกได้ส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง รวมทั้ง ผู้มีสิทธิสนใจสมัครสมาชิก ได้เข้าร่วมกิจกรรมการออมเงินเพื่อวัยเกษียณด้วย

     “การออมกับ กอช. เป็นการออมระยะยาว ฝึกนิสัยการออมให้ตนเอง บุคคลรอบข้าง และคนในครอบครัว เพื่ออนาคตยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี ในช่วงชีวิตที่เราไม่มีแรงทางานจะได้มีเงินส่วนนี้ไว้ใช้ดารงชีวิต ซึ่งการออมเงินกับ กอช. มีสิทธิพิเศษกว่าการออมรูปแบบอื่น เมื่อสมาชิกออม รัฐจะสมทบเงินเพิ่มให้อีกตามช่วงอายุ มีบานาญใช้ตลอดชีพ รัฐบาลค้าประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และสามารถลดหย่อนภาษีได้เต็มจานวนเงินออมอีกด้วย ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้แก่สมาชิก กอช. ในครั้งนี้ จะสร้างแรงจูงใจ ช่วยกระตุ้นให้สมาชิก กอช. มีการออมเงินอย่างต่อเนื่องและจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทุกคนต่อไป และส่งเสริมให้ กอช. จัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ให้สมาชิกต่อไป”

     นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า กอช. จัดกิจกรรมจับรางวัลให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. ในปีนี้จัดเป็นปีที่ 2 ซึ่งครั้งแรกได้จัดในปี 2562 ผลตอบรับจากสมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ปี 2563 กอช. ได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องให้กับสมาชิก แม้สถานการณ์โควิด-19 อาจจะส่งผลกับการออมของสมาชิกบ้าง แต่เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกเกิดการตระหนักถึงการออมเงินสม่าเสมอ กอช. จึงสร้างแรงจูงให้ผู้ที่สนใจ และสมาชิก กอช. ที่ส่งเงินออมสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 เพียง 600 บาท นอกจากได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานจาก กอช. แล้ว ยังมีสิทธิเป็นผู้โชคดีรับรางวัลทองคา รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้า เครื่องตัดหญ้า โทรศัพท์มือถือ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท โดยจาแนกชุดรางวัล ดังนี้ 

     รางวัลชุดที่ 1 จานวน 37 รางวัล ประกอบด้วย - รางวัลที่ 1 ทองคาหนัก 3 บาท จานวน 1 รางวัล - รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ จานวน 6 รางวัล - รางวัลที่ 3 เครื่องสูบน้า จานวน 6 รางวัล - รางวัลที่ 4 เครื่องตัดหญ้า จานวน 12 รางวัล - รางวัลที่ 5 โทรศัพท์มือถือ จานวน 12 รางวัล

     รางวัลชุดที่ 2 รางวัลทองคาหนัก 1 สลึง จานวน 77 รางวัล ให้กับทุกจังหวัด

     รางวัลชุดที่ 3 จานวน 80 รางวัล ประกอบด้วย

- รางวัลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี รางวัลละ 1,000 บาท จานวน 50 รางวัล

- รางวัลเงินออมสะสมจากธนาคารกรุงไทย รางวัลละ 1,000 บาท จานวน 30 รางวัล

     และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th” และเฟซบุ๊ก “กองทุนการออมแห่งชาติ-กอช.” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายสื่อสารและสวัสดิการสมาชิก กองทุนการออมแห่งชาติ โทร. 0-2049-9000 ต่อ 535 และ 551 (ในวันและเวลาทาการ)