ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ เวลา 7.00 น. อยู่ระหว่าง  26 – 56 ug/m3 

แต่อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง   

#DustBoy #pm2_5 

ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

https://pm2_5.nrct.go.th